порез на употребу моторних возила

1. Да ли порез на употребу моторних возила може за рачун  власника возила платити привредно друштво (сходно уговору који је то привредно друштво закључило са власником возила)?
(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-00229/2018-04 од 1.6.2018. год.)
Одредбом члана 18. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 −исправка, 23/03 − исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 − др. закон,62/06 − др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 − др. закон, 53/10, 101/11, 2/12− исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 − аутентичнотумачење, 112/15, 15/16, 108/16 и 30/18, у даљем тексту: ЗПППА) прописано је да обавеза плаћања пореза из члана 10. став 1. тачка 1) овог закона (у даљем тексту: пореска обавеза) представља  дужност пореског обвезника да плати утврђени порез, под условима прописаним овим законом или другим пореским законом.
Према одредби члана 19. став 2. ЗПППА, пореску обавезу:
1) испуњава порески обвезник непосредно;
2) испуњава друго лице, када је овим законом или другим пореским законом прописано да је одговорно за испуњење пореске обавезе пореског обвезника;
3) може да испуни друго лице које према пореском закону није одговорно за испуњење пореске обавезе.

Poreski tretman prihoda nedobitne organizacije ostvarenih prodajom ulaznica za koncert u humanitarne svrhe


2. Poreski tretman prihoda nedobitne organizacije ostvarenih po osnovu prodaje ulaznica za koncert organizovan u humanitarne svrhe (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-113/2018-04 od 15.3.2018. god.)

 Odredbom člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 113/17, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitna organizacija). Nedobitnom organizacijom iz stava 3. ovog člana naročito se smatraju: ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; politička organizacija; sindikalna organizacija; komora; crkva i verska zajednica; udruženje; fondacija i zadužbina (član 1. stav 4. Zakona). Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije − obveznike poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 60/14 ... 53/15, u daljem tekstu: Pravilnik) propisan je sadržaj poreskog bilansa za nedobitne organizacije iz člana 1. stav 3. Zakona
. Prema članu 2. stav 1. tačka 2) Pravilnika, obveznik koji primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica, poreski bilans sastavlja na Obrascu PBN 1 − Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od ___ do ___201_.
Porez na dobit pravnih lica godine.
 U skladu sa članom 44. stav 1. Zakona, plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da: