Da li fizičko lice koje nije obveznik PDV ima pravo na PDV nadoknadu kada izvrši promet suvih šljiva obvezniku PDV, kao i da li obveznik PDV koji je predmetna dobra nabavio u cilju njihove prerade i otpremanja u inostranstvo ima pravo na odbitak iznosa PDV nadoknade kao prethodnog poreza? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-246/2016-04 od 1.3.2016. god.)
Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje se, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04–ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14–dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon), smatra poljoprivrednikom (vlasnik, zakupac i drugi korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva upisan u registru poljoprivrednih gazdinstava), izvrši promet suvih šljiva obvezniku PDV, ima pravo na PDV nadoknadu. Obveznik PDV – primalac navedenih dobara dužan je da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara, o čemu izdaje priznanicu, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu – uplatom na tekući račun ili račun štednje. Obveznik PDV koji je nabavio predmetna dobra u cilju njihove prerade i otpremanja u inostranstvo ima pravo da, u skladu sa Zakonom, odbije iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da je PDV nadoknadu i vrednost primljenih
dobara platilo poljoprivredniku, pri čemu Ministarstvofinansija ukazuje da PDV nadoknada mora biti plaćena u novcu uplatom na tekući račun ili račun štednje, dok za vrednost
dobara nije propisan način plaćanja.
Saglasno odredbi člana 34. stav 1. Zakona, fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog išumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV nadoknada), pod uslovima i na način odre|en ovim zakonom.
Prema odredbi člana 34. stav 2. Zakona, PDV nadoknada  priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet
poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima.
Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je da ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (u daljem tekstu: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).
Obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju

iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku (stav 4. istog člana Zakona)
(izvor Bilten 3-2016 Ministarstva finansija)