Da li kupac prvog stana ima pravo na refundaciju PDV u slučaju ako ne isplati ugovorenu cenu stana sa PDV u potpunosti, već samo delimično?Da li kupac prvog stana ima pravo na refundaciju PDV u slučaju ako ne isplati ugovorenu cenu stana sa PDV u potpunosti, već samo delimično? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00040/2016-04 od 24.3.2016. god.)
Fizičko lice − punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan, ima pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, pod uslovom da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike i da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca. Me|utim, ukoliko neki od propisanih uslova nije ispunjen, fizičko lice koje kupuje prvi stan nema pravo na refundaciju PDV po tom osnovu. S tim u vezi, kada kupac prvog stana ne isplati ugovorenu cenu stana sa PDV u potpunosti prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, već delimično, u tom slučaju nije ispunjen uslov za ostvarivanje prava na refundaciju PDV propisan odredbom člana 56a stav 2. tačka 2) Zakona o porezu

na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon). *** Odredbom člana 56a stav 1. Zakona propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice − punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana). Saglasno odredbama stava 2. istog člana Zakona, kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana, pod sledećim uslovima: 1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike; 2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca