Da li nedobitna organizacija koja je u određenoj godini ostvarila prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu i tako postala obveznik poreza na dobit pravnih lica, ima pravo na poresko oslobođenje? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-215/2016-04 od 14.3.2016. god.)

Da li nedobitna organizacija koja je u određenoj godini ostvarila prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu i tako postala obveznik poreza na dobit pravnih lica, ima pravo na poresko oslobođenje? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-215/2016-04 od 14.3.2016. god.)
Odredbom člana 1. stav 3. Zakona porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 112/15, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, ve} je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode
prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitna organizacija). Nedobitnom organizacijom iz stava 3. ovog člana naročito se smatraju: ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave; politička organizacija; sindikalna organizacija; komora; crkva i verska zajednica; udruženje; fondacija i zadužbina (član 1. stav 4. Zakona). U skladu sa odredbama člana 44. stav 1. Zakona, pla}anja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije ve}i od 400.000 dinara, pod uslovom da: 1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima; 2) godišnji iznos ličnih primanja koja ispla}uje zaposlenima, direktorima i s njima povezanim licima nije ve}i od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike; 3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica; 4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Saglasno navedenim odredbama Zakona, nedobitna organizacija, koja je u određenoj godini ostvarila prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu i tako postala obveznik poreza na dobit pravnih lica, ima pravo na poresko oslobođenje uz ispunjenje uslova propisanih odredbama člana 44. stav 1. Zakona. S tim u vezi, pravo na poresko oslobođenje nedobitna organizacija ostvaruje ukoliko, između ostalog, ukupan godišnji iznos ličnih primanja koji je (u poreskom periodu u kom se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje)
ispla}en svim licima − zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima (a koji u sebi ne sadrži porez i doprinose na teret zaposlenih), nije ve}i od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici (bruto iznos) u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Ministarstvo finansija napominje da obveznik (nedobitna organizacija) koji ima pravo na poresko oslobođenje iz člana 44. Zakona, uz poresku prijavu (za obračun poreza na dobit pravnih lica) dostavlja nadležnom poreskom organu i izjavu na Obrascu IPONO − Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreske prijave („Sl. glasnik RS“, br. 30/15) i čini njegov sastavni deo