Da li obveznik PDV koji obavlja više delatnosti, a koji nabavlja putnički automobil za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po

Da li obveznik PDV koji obavlja više delatnosti, a koji nabavlja putnički automobil za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po
osnovu nabavke predmetnog vozila?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00491/2015-
04 od 25.11.2015. god.)
Obveznik PDV koji obavlja više delatnosti, a koji
nabavlja putnički automobil za obavljanje delatnosti
iznajmljivanja, ima pravo da, po osnovu nabavke predmetnog
vozila, PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u
prometu odbije kao prethodni porez, pod uslovom da taj
putnički automobil isključivo koristi za obavljanje
delatnosti iznajmljivanja.
***
Odredbama člana 28. stav 1. Zakona o porezu na dodatu
vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem
tekstu: Zakon) propisano je da pravo na odbitak prethodnog
poreza obveznik mo`e da ostvari ako dobra nabavljena u
Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i
objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina
u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi
ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:
1) koji je oporeziv PDV;
2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji
oslobo|enje od plaćanja PDV;
3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet
postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen
u Republici.
Odredbama stava 2. istog člana Zakona predvi|eno je
da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik mo`e da
ostvari ako poseduje račun izdat od strane drugog obveznika
u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim
zakonom ili dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je
iskazan PDV i dokument kojim se potvr|uje da je iskazani
PDV plaćen prilikom uvoza.
Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je
da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i
2. ovog člana obveznik mo`e da odbije prethodni porez od
dugovanog PDV i to:
1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i
usluga koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog
obveznika u prometu;
2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.U skladu sa odredbom stava 4. istog člana Zakona,pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja
uslova iz st. 13. ovog člana.
Prema odredbi člana 29. stav 1. tačka 1) Zakona,
obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu
nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila,
motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za
smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog
materijala za njihove potrebe, iznajmljivanja, odr`avanja,
popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem
ovih prevoznih sredstava, kao i dobara i usluga koji su
povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara.
Odredbom stava 2. istog člana Zakona propisano je da,
izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, obveznik ima pravo
na odbitak prethodnog poreza ako prevozna sredstva i druga
dobra koristi isključivo za obavljanje delatnosti:
1) prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih
sredstava i drugih dobara;
2) prevoza lica i dobara ili obuku vozača za
upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.