Da li se na uvoz motornih vozila za potrebe moto trka, koja su , predmet ugovora o donaciji, plaća PDV?(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-14/2016-04 od
20.1.2016. god.)
Na uvoz motornih vozila (sa izuzetkom putničkih
automobila) za potrebe moto trka, koja su predmet ugovora o
donaciji, PDV se ne pla}a ako je, u konkretnom slučaju, auto moto
klub (primalac donacije) organizacija koja ne ostvaruje dobit,
ako se uvoz predmetnih dobara vr{i za ra~un primaoca donacije
koji je u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u
slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa carinskim
propisima, naveden kao vlasnik dobara koja se uvoze i ako se uvoz
u svemu vrši u skladu sa odredbama Zakona o donacijama i
humanitarnoj pomoći (Sl. glasnik SRJ, br. 53/01, 61/01 i 36/02 i
Sl. glasnik RS, br. 101/05), što utvrđuje nadležni carinski
organ.
***
Prema odredbi člana 7. Zakona o porezu na dodatu
vrednost (Sl. glasnik RS, br. 84/04, 86/04ispravka, 61/05, 61/07,
93/12, 108/13, 68/14dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon
o PDV), uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike
Saglasno odredbi člana 26. tačka 1a) Zakona, PDV se ne
plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji,
odnosno kao humanitarna pomo} u skladu sa zakonom kojim se
uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoć.
Prema odredbi člana 1. stav 1. Zakona o donacijama i
humanitarnoj pomo}i, državni organi, jedinice lokalne
samouprave, javna preduze}a, javne ustanove, druge organizacije i
zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i doma}e i strane
humanitarne organizacije mogu primati donacije i humanitarnu
pomoć.
Donacije i humanitarna pomoć, u smislu ovog zakona, mogu
biti u robi, osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih
pi}a i putničkih automobila, uslugama, novcu, hartijama od
vrednosti, imovinskim i drugim pravima (član 2. Zakona o
donacijama i humanitarnoj pomo}i).
Uvoz robe i usluga po osnovu donacije i humanitarne
pomo}i, kao i uvoz robe i usluga koji se kupuju iz sredstava
dobijenih od donacije i humanitarne pomoći i iz sredstava
ostvarenih realizacijom hartija od vrednosti i po osnovu
korišćenja ustupljenih prava, je slobodan (član 3. Zakona o
donacijama i humanitarnoj pomoći).
Primalac donacije i pomoći oslobođen je plaćanja
carine, drugih uvoznih da`bina i taksi koje se plaćaju prilikom
uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći u
smislu ovog zakona (~lan 5. stav 1. Zakona o donacijama i
humanitarnoj pomo}i).
Prema stavu 2. istog člana Zakona o donacijama i
humanitarnoj pomo}i, nije dozvoljeno lažno prikazivanje
činjeenica radi ostvarivanja povlastice iz stava 1. ovog ~lana.
U skladu sa članom 6. stav 1. Zakona o donacijama i
humanitarnoj pomo}i, a radi korišćenja povlastice iz člana 5.
ovog zakona, primalac donacije i humanitarne pomo}i, uz zahtev za
oslobođenje, podnosi carinarnici:
1) izjavu donatora, odnosno davaoca humanitarne pomo}i
iz koje se vidi da se roba {aqe besplatno, odnosno drugi dokaz da
se roba pla}a iz sredstava prikupqenih po osnovu donacije i
pomo}i ili iz sredstava ostvarenih realizacijom hartija od
vrednosti i po osnovu kori{}ewa ustupqenih prava;
2) izjavu da }e roba biti upotrebqena u humanitarne,
naučne, prosvetne, kulturne, sportske, verske i umetničke svrhe,
unapre|ewe uslova `ivota stanovni{tva i zdravstvene zaštite,
zaštitu životne sredine i sl;
3) izvod iz registra, ili drugi dokaz da se bavi delatnošću
iz tačke 2. ovog stava.