Da li se obračunava i plaća PDV na naknadu – proviziju koju ostvaruje turistička agencija ili drugo pravno lice po osnovu prodaje polisa osiguranja u ime i za račun osiguravajućeg društva?(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-189/2015-04 od
11.1.2016. god.)
Na naknadu proviziju koju ostvaruje turistička agencija
ili drugo pravno lice po osnovu prodaje polisa osiguranja u ime i
za račun osiguravajućeg društva, pod uslovima iz člana 113.
Zakona o osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 139/14), tj. po osnovu
prometa usluga posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju,
PDV se ne obračunava i ne plaća, pri čemu obveznik PDV
pru`alac ovih usluga nema pravo na odbitak prethodnog poreza po
tom osnovu.
***
Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
(Sl. glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon) propisano je
da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pru`anje
usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u
okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.
Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i
radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz
člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona).
Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je da je
poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara
i usluga iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju
obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili
pru`ene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica,
uključujući subvencije i druga primanja (u daljem tekstu:
subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije
drukčije propisano.
U skladu sa odredbom stava 4. tačka 2) istog člana Zakona,
osnovica ne sadr`i iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za
račun drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun
je izvršio naplatu.
Odredbom člana 25. stav 2. tačka 1) Zakona propisano je
poresko oslobo|enje bez prava na odbitak prethodnog poreza za
promet usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće
usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju.
Saglasno odredbama člana 113. stav 1. Zakona o osiguranju,
odredbe ovog zakona ne primenjuju se na lica koja obavljaju
poslove posredovanja/zastupanja u osiguranju u slučaju da su
ispunjeni svi sledeći uslovi:
1) kod zaključenja ugovora o osiguranju zahteva se
poznavanje samo pokrića osiguranja koje se pru`a;
2) ugovor o osiguranju nije ugovor o `ivotnom osiguranju;
3) ugovor o osiguranju ne pokriva osiguranje od
odgovornosti;
4) osnovna delatnost tih lica nije zastupanje u osiguranju;
5) osiguranje predstavlja dopunu uz proizvod ili uslugu
ako pokriva:
(1) rizik kvara, gubitka ili oštećenja proizvoda ili
stvari,
(2) rizik oštećenja ili gubitka prtljaga i ostale rizike
u vezi s putovanjem rezervisanim preko turističke agencije čak i
kad ovo osiguranje pokriva `ivotno osiguranje ili osiguranje od
odgovornosti, pod uslovom da to osiguranje predstavlja pomoćni,
odnosno dopunski oblik osiguranja koji pokriva rizike u vezi s
navedenim putovanjem;
6) iznos godišnje premije osiguranja po jednom ugovoru o
osiguranju nije veći od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i ugovor o
osiguranju, uključujući i njegova
Ugovorom o osiguranju iz stava 1. ovog člana ne mogu se
pokriti ni vrste osiguranja koje su posebnim zakonom utvr|ene
kao obavezno osiguranje u Republici, niti prava po osnovu
garantnog lista (stav 2. istog člana Zakona o osiguranju).
Odredbom stava 3. istog člana Zakona o osiguranju
propisano je da Narodna banka Srbije ima pravo nadzora nad
sprovo|enjem ugovora koje je društvo za osiguranje zaključilo
radi obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana sa licem iz tog
stava.
Izuzetak u obavljanju poslova posredovanja/zastupanja u
osiguranju iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na lica koja te
poslove obavljaju za društvo za posredovanje/zastupanje u
osiguranju, zastupnika u osiguranju ili pravna lica iz člana 98.
stav 2. ovog zakona (član 113. stav 4. Zakona o osiguranju).
Prema mišljenjuSektora za finansijski sistem broj: 413-
00-189/2015-04 od 17.12.2015. godine, prodaja polisa osiguranja u
ime i za račun osiguravajućeg društva koje se vrši od strane
turističke agencije ili drugog pravnog lica pod uslovima iz
člana 113. Zakona mo`e se smatrati uslugom posredovanja,
odnosno zastupanja u skladu sa Zakonom.