Da li su nalaz i mišljenje veštaka mašinske struke za utvrđivanje vrednosti havarisanog vozila obavezujući za nadležni poreski organ u svrhu utvrđivanje osnovice poreza na prenos apsolutnih prava

Da li su nalaz i mišljenje veštaka mašinske struke za
utvrđivanje vrednosti havarisanog vozila obavezujući za
nadležni poreski organ u svrhu utvrđivanje osnovice poreza
na prenos apsolutnih prava?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00511/2015-
04 od 2.12.2015. god.)
Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 4) Zakona o
porezima na imovinu (Sl. glasnikRS, br. 26/01, 45/02SUS,
80/02, 80/02dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11,
57/12US, 47/13 i 68/14dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon)
porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz
naknadu prava svojine na motornom vozilu osim na mopedu,
motokultivatoru, traktoru i radnoj mašini, prava svojine
na plovilu, odnosno prava svojine na vazduhoplovu sa
sopstvenim pogonom osim državnog.
Odredbama člana 24a Zakona propisani su prenosi iz
čl. 23. i 24. Zakona koji su izuzeti od oporezivanja porezom
na prenos apsolutnih prava.
Prema odredbi člana 27. stav 4) Zakona, u slučaju iz
člana 23. stav 1. tač. 4) i 5) i stav 2. Zakona, poresku osnovicu
čini tržišna vrednost prava koja se prenose, odnosno daju
u zakup, na dan nastanka poreske obaveze, koju utvrđuje
nadležni poreski organ.
Prema tome, kod prenosa prava svojine na motornom
vozilu koji podleže plaćanju poreza na prenos apsolutnih
prava, osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava čini
tržišna vrednost motornog vozila, na dan nastanka poreske
obaveze, koju utvrđuje nadležni poreski organ. Porez na
prenos apsolutnih prava, u okviru koga i poreska osnovica,
utvrđuje se rešenjem poreskog organa.
S tim u vezi, mišljenje veštaka za oblast mašinske
tehnike o proceni vrednosti motornog vozila koje je, u
konkretnom slučaju, predmet prenosa nije obavezujuće za
nadležni poreski organ.