Da li su novčana sredstva koja, na osnovu ugovora o zakupu, primi obveznik PDV – zakupodavac od obveznika PDV – zakupca, kao depozit na ime eventualnog obeštećenja zakupodavca u slučaju pričinjene štete, predmet oporezivanja PDV? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00069/2016-04 od 16.3.2016. god.)Da li su novčana sredstva koja, na osnovu ugovora o zakupu, primi obveznik PDV – zakupodavac od obveznika PDV – zakupca, kao depozit na ime eventualnog obeštećenja zakupodavca u slučaju pričinjene štete, predmet oporezivanja PDV? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00069/2016-04 od 16.3.2016. god.)

 Primanje novčanih sredstava, bez obaveze primaoca novčanih sredstava da izvrši protivčinidbu (promet dobara ili usluga) davaocu tih sredstava ili drugom licu, nije predmet oporezivanja PDV. S tim u vezi, novčana sredstva koja, na osnovu ugovora o zakupu, primi obveznik PDV − zakupodavac od obveznika PDV − zakupca, kao depozit na ime eventualnog obeštećenja zakupodavca u slučaju pričinjene štete, nisu predmet oporezivanja PDV. Me|utim, ukoliko do|e do promene suštine predmetnih novčanih sredstava u smislu da je reč o naknadi za promet usluge davanja u zakup, odnosno za drugi promet dobara ili usluga, u tom slučaju, a u zavisnosti od toga da li je reč o naknadi za promet za koji postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV ili o naknadi za promet za koji ne postoji obaveza

obračunavanja PDV, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14 i 83/15). Pored toga, Ministarstvo finansija napominje da činjenica da je obveznik PDV utrošio novčana sredstva dobijena na ime depozita za plaćanje tekućih obaveza, ne dovodi neizostavno do nastanka poreske obaveze za PDV. *** Prema odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pru`anje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku