Da li udruženje plaća porez na poklon na primljene donacije?

 Da li udruženje plaća porez na poklon na primljene donacije?
(Mi{ljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00030/2013-04 od
17.9.2015. god.)
Prema odredbi člana 14. stav 1. Zakona o porezima na
imovinu (Sl. glasnik RS, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12US, 47/13 i 68/14dr. zakon, u daljem tekstu:
Zakon), koja se primenjuje od 30. maja 2013. godine, porez na nasleđe
i poklon plaća se na pravo svojine i druga prava na nepokretnosti
iz člana 2. stav 1. Zakona, koja naslednici naslede, odnosno
poklonoprimci prime na poklon.
Porez na nasleđe i poklon plaća se i na nasleđeni,
odnosno na poklon primljeni:
1) gotov novac;
2) {tedni ulog;
3) depozit u banci;
4) novčano potraživanje;
5) pravo intelektualne svojine;
6) pravo svojine na vozilu, plovilu, odnosno vazduhoplovu
i drugim pokretnim stvarima.
Poklonom, u smislu ovog zakona, smatra se i prenos bez
naknade imovine pravnog lica, koja je predmet oporezivanja u
skladu sa odredbama st. 1, 2. i 4. do 6. ovog člana (član 14. stav 3.
Zakona).
Poklonom, u smislu ovog zakona, ne smatra se:
1) prenos bez naknade prava na nepokretnostima i
pokretnim stvarima iz st. 1. do 3. ovog člana na koji se plaća porez
na dodatu vrednost, u skladu sa propisima kojima se uređuje porez
na dodatu vrednost, nezavisno od postojanja ugovora o poklonu;
2) prihod fizičkog lica po osnovima koji su izuzeti iz
dohotka za oporezivanje, odnosno koji je predmet oporezivanja
porezom na dohodak građana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
oporezivanje dohotka građana;
3) prihod pravnog lica koji se uključuje u obračun
osnovice za oporezivanje porezom na dobit pravnih lica, u skladu
sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica
(član 14. stav 4. Zakona).
Od oporezivanja po ovom zakonu izuzima se prenos dobitka
u igri na sreću sa organizatora igre na dobitnika (član 14. stav 5.
Zakona).
Od oporezivanja porezom na nasleđe i poklon izuzima se
nasleđe, odnosno poklon, i to:
1) udela u pravnom licu, odnosno hartija od vrednosti;
2) mopeda, motokultivatora, traktora, radnih ma{ina,
državnih vazduhoplova, odnosno vazduhoplova bez sopstvenog
pogona;
3) novca, prava, odnosno stvari iz st. 2. i 3. ovog člana, koje
naslednik nasledi, odnosno poklonoprimac primi na poklon, od
istog lica, za vrednost nasleđa odnosno poklona do 100.000 dinara
u jednoj kalendarskoj godini po svakom od tih osnova (član 14. stav
6. Zakona).
Prema odredbama člana 15. stav 2. 3akona, obveznik poreza na
nasleđe i poklon koji nasledi ili na poklon primi predmet
oporezivanja iz člana 14. st. 2. i 3. ovog zakona je rezident
Republike Srbije za predmet koji se nalazi na teritoriji
Republike Srbije, ili u inostranstvu.
Obveznik poreza na nasleđe i poklon koji nasledi ili na
poklon primi predmet oporezivanja iz člana 14. st. 2. i 3. ovog
zakona je nerezident Republike Srbije za predmet koji se nalazi
na teritoriji Republike Srbije (član 15. stav 3. Zakona).
Prema odredbi člana 19. stav 2. Zakona, obveznici koji se,
u odnosu na ostavioca odnosno poklonodavca, nalaze u trećem i
daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa ostaviocem,
odnosno poklonodavcem nisu u srodstvu, porez na nasleđe i poklon
plaćaju po stopi od 2,5%.
Prema odredbi člana 21. stav 1. tačka 5a) Zakona, porez na
nasleđe i poklon ne plaća zadužbina, odnosno udruženje,
osnovano radi ostvarivanja op{tekorisnog cilja u smislu zakona
koji uređuje zadužbine, registrovano u skladu sa zakonom na
nasleđenu ili na poklon primljenu imovinu koja služi
isključivo za namene za koje je ta zadužbina, odnosno udruženje
osnovano.
Porez na nasleđe i poklon ne plaća primalac donacije po
međunarodnom ugovoru koji je zaključila Republika Srbija, kada
je tim ugovorom uređeno da se na dobijen novac, stvari ili prava,
neće plaćati porez na poklon (član 21. stav 1. tačka 12) Zakona).
Porez na nasleđe i poklon ne plaća se na imovinu
primljenu od Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno
jedinice lokalne samouprave (član 21. stav 1. tačka 13) Zakona).
Porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih
prava utvrđuju se re{enjem poreskog organa, a plaćaju u roku od 15
dana od dana dostavljanja re{enja (član 40. stav 1. Zakona).
Odredbama člana 42. Zakona propisano je da lice na koje je
preneto apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, jemči
supsidijarno za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava,
odnosno za plaćanje poreza na poklon. Lice na koje je preneto
apsolutno pravo, odnosno poklonodavac, koji se ugovorom
obavezao da plati porez na prenos apsolutnih prava, odnosno
porez na poklon, jemči solidarno za plaćanje tog poreza.
Prema odredbi člana 3. stav 1. Zakona o zadužbinama i
fondacijama (Sl. glasnik RS, br. 88/10 i 99/11, u daljem tekstu:
Zakon o zadužbinama i fondacijama), ostvarivanjem op{tekori
promovisanje i za{titu ljudskih, građanskih i manjinskih prava,
promovisanje demokratskih vrednosti, evropskih integracija i
međunarodnog razumevanja, održivi razvoj, regionalni razvoj,
ravnopravnost polova, unapređenje socijalne i zdravstvene
za{tite, promovisanje i unapređenje kulture i javnog
informisanja, promovisanje i popularizaciju nauke, obrazovanja,
umetnosti i amaterskog sporta, unapređivanje položaja osoba sa
invaliditetom, brigu o deci i mladima, pomoć starima, za{titu
životne sredine, borbu protiv korupcije, za{titu potro{ača,
za{titu životinja, humanitarne i druge aktivnosti kojima
zadužbine i fondacije ostvaruju op{tekorisne ciljeve odnosno
interese.
Prema odredbi člana 26. stav 1. Zakona o udruženjima
(Sl. glasnik RS, br. 51/09 i 99/11), registar udruženja vodi
Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), kao
povereni posao.
Dakle, poklon imovine iz člana 14. st. 1. do 3. Zakona
učinjen udruženju nedobitnoj organizaciji kao poklonoprimcu,
predmet je oporezivanja porezom na poklon, osim u sledećim
slučajevima:
kad se na prenos sa poklonodavca na udruženje
poklonoprimca plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa
zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, nezavisno od
postojanja ugovora o poklonu;
na poklon udela u pravnom licu, hartija od vrednosti,
mopeda, motokultivatora, traktora, radne ma{ine, državnog
vazduhoplova, odnosno vazduhoplova bez sopstvenog pogona,
na novac, prava odnosno stvari iz člana 14. st. 2. i 3.
Zakona koje je konkretno udruženje primilo na poklon od istog
lica (odjednom ili u vi{e obročnih davanja) za vrednost
poklona do 100.000 dinara u jednoj kalendarskoj godini.
Ministarstvo finansija napominje da ako udruženje kao
poklonoprimac primi od istog lica novac, prava odnosno stvari
iz člana 14. st. 2. i 3. Zakona (odjednom ili u vi{e obročnih
davanja) čija je vrednost u jednoj kalendarskoj godini preko 100.000
dinara, ostvarena vrednost poklona preko 100.000 dinara predmet
je oporezivanja porezom na poklon, osim ako postoji osnov za
poresko izuzimanje po drugom osnovu (npr. ako se na taj poklon
plaća porez na dodatu vrednost).
Kad ne postoji predmet oporezivanja porezom na poklon,
poreska prijava za utvrđivanje poreza na poklon se ne podnosi i
porez po tom osnovu se ne utvrđuje i ne plaća.
Kad postoji predmet oporezivanja porezom na poklon,
poreska prijava za utvrđivanje poreza na poklon se podnosi,
nezavisno od toga da li obveznik ima pravo na poresko
oslobođenje. U postupku utvrđivanja poreza nadležni poreski
organ re{enjem utvrđuje poresku obavezu, odnosno pravo na
poresko oslobođenje kada za to postoji zakonski osnov.
Ministarstvo finansija napominje da se, saglasno članu 43. stav
1. i 51. stav 1. tačka 2) Zakona o poreskom postupku i poreskoj
administraciji (Sl. glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12,
47/13, 108/13, 68/14 i 105/14, u daljem tekstu: ZPPPA), činjenice u
poreskom postupku utvrđuju na osnovu dokaza, a teret dokaza snosi
poreski obveznik za činjenice od uticaja na smanjenje ili
ukidanje poreza.
Udruženje osnovano radi ostvarivanja op{tekorisnog
cilja propisanog članom 3. stav 1. Zakona o zadužbinama i
fondacijama, koje je registrovano u skladu sa zakonom, a koje na
poklon primi imovinu koja je predmet oporezivanja porezom na
poklon u skladu sa članom 14. Zakona, ima pravo na oslobođenje od
poreza na poklon pod uslovom da ta imovina služi isključivo
za ostvarivanje op{tekorisnog cilja radi koga je to udruženje
osnovano. Ako postoji nedoumica po pitanju da li je konkretno
udruženje osnovano radi ostvarivanja op{tekorisnog cilja u
skladu sa zakonom kojim su uređeni zadužbine i fondacije, za
informisanja.
Takođe, udruženje kao poklonoprimac ima pravo na
oslobođenje od poreza na poklon i po sledećim osnovima:
kad udruženje prima poklon po osnovu međunarodnog
ugovora koji je zaključila Republika Srbija ako je tim ugovorom
uređeno da se na poklon dobijeni novac, stvari i prava koja čine
predmet oporezivanja porezom na poklon u skladu sa članom 14.
Zakona, neće plaćati porez na poklon;
za imovinu koju udruženje primi na poklon od Republike
Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne
samouprave.
Kad po osnovu poklona koji udruženje primi postoji
poreska obaveza po osnovu poreza na poklon, taj porez plaća se po
stopi od 2,5%.
Kad udruženje kao poklonodavac fizičkim licima
osobama sa invaliditetom kao poklonoprimcima daje na poklon
novac, taj poklon novca (učinjen bez obaveze protivčinidbe u
bilo kom obliku) počev od 30. maja 2013. godine predmet je
oporezivanja porezom na poklon, osim ako je ispunjen bar jedan od
sledećih uslova:
da taj novac čini prihod osobe sa invaliditetom
poklonoprimca po osnovu koji je izuzet iz dohotka za
oporezivanje, odnosno koji je predmet oporezivanja porezom na
dohodak građana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje
oporezivanje dohotka građana;
da je iznos novca, prava, odnosno stvari iz člana 14 st. 2.
i 3. Zakona koje osoba sa invaliditetom kao poklonoprimac
primi od istog udruženja vrednosti do 100.000 dinara u jednoj
kalendarskoj godini.
Kad je poklon koji je udruženje učinilo fizičkom licu
osobi sa invaliditetom predmet oporezivanja porezom na poklon,
poreski obveznik je fizičko lice poklonoprimac. Udruženje
kao poklonodavac je supsidijarni jemac za izmirenje poreske
obaveze, a ako se ugovorom sa poklonoprimcem udruženje
obavezalo da plati porez na poklon solidarni je jemac za
plaćanje tog poreza.
Ministarstvo finansija napominje da se, prema odredbi
člana 38. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima
na imovinu (Sl. glasnik RS, br. 47/13, u daljem tekstu: ZPI),
koja se primenjuje od 30. maja 2013. godine, porez na nasleđe i
poklon za čije utvrđivanje je postupak započet po propisima koji
su važili do dana stupanja na snagu tog zakona, utvrđuje primenom
zakona koji je bio na snazi u vreme nastanka poreske obaveze.
Saglasno odredbi člana 38. stav 3. ZPI, porez na poklon
po osnovu poklona za koji poreska obaveza nije prijavljena u
propisanim rokovima pa je nastala danom saznanja nadležnog
poreskog organa nakon stupanja na snagu tog zakona (tj. od 30. maja
2013. godine), utvrdiće se i platiti primenom zakona kojim se
uređuju porezi na imovinu koji je bio na snazi na dan na koji bi
poreska obaveza nastala u skladu sa članom 17. st. 1. do 4. Zakona
o porezima na imovinu (Sl. glasnik RS, br. 26/01, 45/02SUS,
80/02, 80/02dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 i
57/12US) da je prijavljena u propisanom roku.
Poreska obaveza u odnosu na poklon nastaje danom
zaključenja ugovora o poklonu, a ako ugovor nije zaključen u
pismenoj formi danom prijema poklona, osim ako je Zakonom
drukčije uređeno (član 17. stav 2. Zakona). Ako ugovor o poklonu,
odnosno drugi pravni osnov prenosa prava iz člana 14. Zakona
nisu prijavljeni u smislu člana 35. Zakona, ili su prijavljeni
neblagovremeno, smatraće se da je poreska obaveza nastala danom
saznanja nadležnog poreskog organa za poklon stvari, prava ili
novca ili priznavanje prava koja su predmet oporezivanja prema
članu 14. Zakona (član 17. stav 5. Zakona).