Poreski tretman naknade troškova licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca


 Poreski tretman naknade troškova licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-26/2015-04 od 8.7.2015.god.)
Prema odredbi člana 85. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS, br. 24/01, 80/02, 80/02 dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11
US, 93/12, 114/12 US 47/13, 48/13ispravka, 108/13, 57/14 i 68/14dr. zakon, u daljem tekstu:
Zakon), ostalim prihodima u smislu tog zakona smatraju se i drugi
prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu
oporezivi po drugom osnovu u skladu sa tim zakonom, a naročito naknade
troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.
Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od
20% koja se primenjuje na osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto
prihod umanjen za normirane troškove u visini od 20%, u skladu sa
odredbama člana 85. st. 1. do 3. i člana 86. stav 1. Zakona.
Imajući u vidu navedene odredbe, u slučaju kada pravno lice
(privredno društvo) koje je za potrebe snimanja filma angažovalo
filmsku ekipu  režisera, glumce, scenariste, tehničko osoblje, i
pojedinačno sa svakim od tih lica, koja inače nisu u radnom odnosu kod
njega, zaključilo poseban ugovor o angažovanju na snimanju filma i u
cilju realizacije snimanja filma snosi teret troškova avio prevoza za
svako od tih lica pojedinačno, naknada troškova prevoza predstavlja
prihod fizičkog lica koji podleže plaćanju poreza na dohodak građana
na druge prihode saglasno odredbama čl. 85. i 86. Zakona