Poreski tretman prometa usluge posredovanja kod prometa dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo, koji vrši strano lice

Poreski tretman prometa usluge posredovanja kod
prometa dobara koja obveznik ili treće lice, po njegovom
nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo, koji vrši strano
lice
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00183/2015-
04 od 23.11.2015. god.)
Za promet dobara koja obveznik ili treće lice, po
njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo,
propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak
prethodnog poreza, uz ispunjenje propisanih uslova.
Takođe, isto poresko oslobođenje propisano je i za
promet usluge posredovanja kod prometa dobara koja
obveznik ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili
otprema u inostranstvo, a koji vrši obveznik PDV.
Shodno navedenom, kada strano lice, tj. lice koje u
Republici Srbiji nema sedište, odnosno prebivalište,
pruža uslugu posredovanja obvezniku PDVza promet dobara
koja taj obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu,
šalje ili otprema u inostranstvo, obveznik PDV nema
obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za promet predmetne
usluge koju mu pruža strano lice.
***
Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu
vrednost (Sl. glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12,
108/13, 68/14dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon)
propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka
dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u
Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i
uvoz dobara u Republiku.
Promet dobara, u smislu odredbe člana 4. stav 1.
Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima
(u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može
raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije
određeno.
Promet usluga, u smislu odredbe člana 5. stav 1.
Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja
delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.
Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, a u skladu sa
odredbom člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, je obveznik koji
vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu
plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice.
Saglasno članu 10. stav 1. tačka 3) Zakona, poreski
dužnik je primalac dobara i usluga ako strano lice nije
odredilo poreskog punomoćnika.
Mesto prometa dobara, u smislu odredbe člana 11.
stav 1. Zakona, je mesto u kojem se dobro nalazi u trenutku
slanja ili prevoza do primaoca ili, po njegovom nalogu, do
trećeg lica, ako dobro šalje ili prevozi isporučilac,
primalac ili treće lice, po njegovom nalogu.
Prema odredbi člana 12. stav 4. Zakona, mesto
prometa usluga posredovanja, osim usluga iz stava 3. tačka 4)
podtačka (11) ovog člana, određuje se prema mestu prometa
dobara i usluga koji je predmet posredovanja.
Odredbom člana 24. stav 1. tačka 2) Zakona propisano
je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog
poreza za promet dobara koja obveznik ili treće lice, po
njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo.
Prema odredbi člana 24. stav 1. tačka 17) Zakona,
PDV se ne plaća na usluge posredovanja koje se odnose na
promet dobara i usluga iz tač. 1)16) ovog stava.