Poreski tretman vraćenih neprodatih cigareta i proizvoda od duvana od strane maloprodavca veleprodavcuPoreski tretman vraćenih neprodatih cigareta i
proizvoda od duvana od strane maloprodavca veleprodavcu
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00459/2015-
04 od 16.12.2015. god.)
Kada obveznik PDV veleprodavac izvrši promet
cigareta i drugih proizvoda od duvana maloprodavcu, nakon čega, u skladu sa ugovorom, dođe do vraćanja tih dobara od
strane maloprodavca obvezniku PDV veleprodavcu, pri
čemu se vraćanje predmetnih dobara vrši iz razloga što
dobra nisu prodata, sa aspekta Zakona o porezu na dodatu
vrednost (Sl. glasnik RS, br. 84/04, 86/04ispravka, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem
tekstu: Zakon) i Pravilnika o načinu izmene poreske
osnovice za obračunavnje poreza na dodatu vrednost (Sl.
glasnik RS, br. 86/15, u daljem tekstu: Pravilnik) smatra se
da je maloprodavac izvršio promet cigareta i drugih
proizvoda od duvana obvezniku PDV veleprodavcu.
Ministarstvo finansija napominje da primena
navedenih propisa kojima se uređuje oporezivanje potrošnje
PDVne dovodi do promena u postupanju trgovaca cigaretama
i drugim proizvodima od duvana sa aspekta Zakona o duvanu
(Sl. glasnik RS, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13).
***
Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet
oporezivanja PDV isporuka dobara i prućanje usluga koje
poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru
obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.
Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa
odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava
raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra)
licu koje tim dobrima moće raspolagati kao vlasnik, ako
ovim zakonom nije drukčije određeno,
Odredbom člana 17. stav 1. Zakona poreska osnovica
(u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste
iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju
obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili prućene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg
lica, uključujući subvencije i druga primanja (u daljem
tekstu: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim
zakonom nije drukčije propisano.
Odredbom člana 21. stav 3. propisano je da je ako se
osnovica naknadno smanji, obveznik koji je izvršio promet
dobara i usluga moće da izmeni iznos PDV samo ako
obveznik kome je izvršen promet dobara i usluga ispravi
odbitak prethodnog PDV i ako o tome pismeno obavesti
isporučioca dobara i usluga (stav 3. istog člana Zakona).
Ako je isporuka dobara i usluga izvršena obvezniku
koji nema pravo na odbitak prethodnog PDV, odnosno licu
koje nije obveznik PDV, izmenu iz stava 3. ovog člana
obveznik moće da izvrši ako poseduje dokument o smanjenju
naknade za izvršeni promet dobara i usluga tim licima
(stav 4. istog člana Zakona).
Prema odredbi člana 4. stav 5. Pravilnika, u slučaju
vraćanja dobara smatra se da nije došlo do smanjenja
osnovice.
Izuzetno od stava 5. ovog člana, smatra se da je došlo
do smanjenja osnovice u slučaju vraćanja dobara:
1) kojima je period uobičajene upotrebe protekao
(remitenda), odnosno kojima je istekao ili ističe rok
trajanja određen od strane proizvođača, ako je vraćanje
dobara predviđeno propisom ili ugovorom između
obveznika PDV koji je izvršio promet dobara i lica kojem
je taj promet izvršen;
2) koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje
zaštita potrošača;
3) zbog raskida ugovora u skladu sa zakonom, pod
uslovom da obveznik PDV koji je izvršio promet dobara
poseduje o tome nesporne dokaze.