PREGLED PODSTICAJA ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA ZA 2016ПРАВИЛНИК ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ У СЕКТОРУ МЛЕКА, МЕСА, ВОЋА, ПОВРЋА И ГРОЖЂА

Захтев се подноси Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, најкасније до 30. септембра текуће календарске године
ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Захтев се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања  до 15. маја текуће године на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.
ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

Захтев за коришћење подстицаја подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (Булевар краља Александра 84, 11050 Београд), од 1. маја до 15. октобра текуће календарске године.
ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОЧУВАЊЕ ЖИВОТИЊСКИХ ГЕНЕТИЧКИХ РЕСУРСА

Захтев се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања  до 15. маја текуће године на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд
ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је два милиона динара, а за одређене намене – изградњу, проширење, реконструкцију или адаптацију хладњача и нових објеката намењених складиштењу житарица и до пет милиона динара
Захтев за коришћење подстицаја подноси се министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања (Булевар краља Александра 84, 11050 Београд), од 1. маја до 15. октобра текуће календарске године.
ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА

Захтев се подноси за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. април до 31. октобратекуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела за ______ годину, Министарсву пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Алкесандра 84, 11050 Београд.Уз захтев прилаже се копија уговора закљученог са овлашћеном контролном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА

Право на подстицаје остварује се подношењем захтева за остваривање права на подстицаје, Министарству финансија и привреде – Управи за трезор.

Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у __ години.


ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ЂУБРИВО

По новом измењеном правилнику рачуни за ђубриво важе ако су издати од 16. новембра претходне године до 30. септембра текуће године.
Регрес по хектару износи до 2.000 динара.
Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво подноси се једанпут годишње, у два примерка, Министарству финансија – Управи за трезор, у периоду од 3. маја до 30. септембра текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на регрес за ђубриво у _______ години 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНЕ РИБЕ
Уз захтев подноси се:
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину до 31. децембратекуће календарске године на Обрасцу 1 – Захтев за подстицаје за производњу конзумне рибе за _____ годину,  Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.

1) копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверена од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране;

2)  обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у ______години дат у Прилогу 1 – Обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе у______ години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део;

3) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе дата у Прилогу 2 – Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће године, на Обрасцу – Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.
Подстицаји се остварују у износу од 600 динара по кошници пчела.
ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ПРОГРАМИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ ПОДРШКУ ПОДИЗАЊА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋАКА, ВИНОВЕ ЛОЗЕ И ХМЕЉА

Захтев се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања, најкасније до 31. августа текуће календарске године на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КРАВЕ ДОЈИЉЕ

Захтев за остваривање права на подстицајна средства подноси се Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину од 1. јуна текуће године до 31. јануара наредне године на Обрасцу – Захтев за подстицаје за краве дојиље за _____ годину.


ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

Право на регрес остварује се тако што се захтев за остваривање права на регрес, подноси Министарству финансија и привреде – Управи за трезор. Захтев се подноси једанпут годишње за осигуране културе, односно животиње, у два примерка од 15. јуна до 31. октобра текуће године.

Уз захтев подноси се оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 1. новембра претходне до 31. октобра текуће године, као и потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања


ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ПРОГРАМИМА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕТНОСТИ И ДОСТИЗАЊЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА КРОЗ ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ВИНА И РАКИЈЕ

Захтеви се подносе Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд, и то у периоду од 1. априла до 30. септембра текуће календарске године.

ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ КРОЗ УВОЂЕЊЕ И СЕРТИФИКАЦИЈУ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА ХРАНЕ, ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА

Право на подстицаје може да се оствари ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје, Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84. 11050 Београд. 

Захтев може да се поднесе једанпут годишње, од 1. маја до 31. октобра текуће године на Обрасцу – Захтев за остваривање права на подстицаје заунапређење руралне економије кроз увођење и сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у ________ години.


ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, СЕРТИФИКАЦИЈУ И КЛОНСКУ СЕЛЕКЦИЈУ

Подстицаји за производњу садног материјала остварују се на основу захтева за коришћење подстицаја који се за сваку календарску годину подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд, од 10. јуна до 31. августа календарске године.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА ТОВ ЈУНАДИ, ТОВ СВИЊА И ТОВ ЈАГЊАДИ.

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1. јануара до 15. октобра текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра текуће календарске године.
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА

Захтев за остваривање права на подстицаје за квалитетна приплодна грла подноси се за сваку календарску годину Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања и то:1. од 1. марта до 31. јула текуће године;

2. од 1. до 31. јануара наредне године – за грла укључена у производњу до 31. децембра претходне календарске године.


ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО

Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то:

1) за први квартал (1. јануар – 31. март календарске године) – од 1. априла до 15. априла текуће календарске године;

2) за други квартал (1. април – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће календарске године;

3) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће календарске године;

4) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.Захтеви се шаљу Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања, на адресу Булевар краља Александра 84, 11050 Београд.