subvencije nacionalne sluzbe za zapošljavanje u 2016

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi započinjanja sopstvenog posla, a na osnovu Javnog poziva
USLOVI  ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
  • podneo uredno popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu ;
  • prijavljen  na evidenciju nezaposlenih  Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje mesec dana pre podnošenja zahteva, a ako je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom vreme provedeno na evidenciji nije uslov za učešće u Javnom pozivu;
  •  završio  obuku iz preduzetništva  po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije
  • ispunio ranije obaveze i izmirio sva dugovanja prema Nacionalnoj službi.

Nakon potpisivanja ugovora Korisnik subvencije  je dužan da:
  • obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
  • omogući praćenje realizacije i dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze Nacionalnoj službi i
  • obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od dana nastanka promene
  • IZVOR Subvencija za samozapošljavanje - NSZ – nsz.gov.rs