Да ли постоји обавеза плаћања пореза на пренос апсолутних права и пореза на капитални добитак приликом улагања непокретности у капитал друштва са ограниченом одговорношћу?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-102/2016-04 од
21.4.2016. год.)

1. Са становишта Закона о порезима на имовину
Према одредби члана 23. став 1. тачка 1) Закона о порезима
на имовину („Сл. гласник PC“, бр. 26/01, 45/02−СУС, 80/02,
80/02−др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12−УС,
47/13 и 68/14−др. закон, у даљем тексту: ЗПИ), порез на пренос
апсолутних права плаћа се код преноса уз накнаду права својине на
непокретности.
Према одредби члана 31. став 1. тачка 3) ЗПИ, порез на
пренос апсолутних права не плаћа се код улагања апсолутних права
у капитал резидента Републике Србије − акционарског друштва,
односно друштва са ограниченом одговорношћу.
С тим у вези, код улагања права својине на непокретности
у капитал резидента Републике Србије који je пo правној форми
друштво са ограниченом одговорношћу, пo ком основу преносилац
права − улагач повећава удео у том друштву, у складу са законом
којим се уређују привредна друштва, порез на пренос апсолутних
права се не плаћа.
2. Са становишта Закона о порезу на доходак грађана
Према одредби члана 72. став 1. тачка 3) Закона о порезу на
доходак грађана („Сл. гласник PC“, бр. 24/01, 80/02, 80/02−др. закон,
135/04, 62/06, 65/06−исправка, 31/09, 44/09,18/10, 50/11, 91/11−УС,
93/12, 114/12−УС, 47/13, 48/13−исправка, 108/13, 57/14, 68/14−др.
закон и 112/15, у даљем тексту: ЗПДГ) капитални добитак, односно
губитак у смислу овог закона представља разлику између продајне
цене права, удела и хартија од вредности и њихове набавне цене,
остварену преносом удела у капиталу правних лица, акција и осталих
хартија од вредности, укључујући и инвестиционе јединице, осим
инвестиционих јединица добровољних пензијских фондова.
Под преносом се сматра продаја или други пренос уз новчану
или неновчану накнаду (члан 72. став 2. ЗПДГ).
Продајном ценом за сврху одређивања капиталног добитка, у
смислу ЗПДГ, сматра се уговорена цена, односно тржишна цена коју
утврђује надлежни порески орган ако оцени да je уговорена цена
нижа од тржишне, при чему се као уговорена, односно тржишна
цена узима без пореза на пренос апсолутних права (члан 73. ст. 1. и
2. ЗПДГ).
Набавном ценом за сврху одређивања капиталног добитка,
у смислу ЗПДГ, сматра се цена пo којој je обвезник стекао право,
удео или хартију од вредности (члан 74. став 1. ЗПДГ). Код преноса
непокретности коју je обвезник сам изградио, набавну цену чини
износ трошкова изградње, a ако обвезник не докаже износ трошкова
изградње, основица пореза на имовину у години настанка обавезе
пo основу пореза на имовину (члан 74. став 2. ЗПДГ).
динарима, a неновчани улози могу бити у стварима и правима, ако
овим законом за поједине форме друштава није другачије одређено.
Према одредбама члана 47. тог закона пo основу преузете обавезе
лица која су оснивачким актом или на други начин преузела обавезу
да уплате, односно унесу у друштво одређени улог, стичу удео у
друштву, односно акције друштва, a улози који су уплаћени, односно
унети у друштво постају имовина друштва.
Имајући у виду наведено, када обвезник − физичко лице
у већ основано привредно друштво, a у циљу повећања основног
капитала друштва, унесе непокретност (у конкретном случају, стан)
и пo том основу као оснивач повећава удео у основном капиталу
друштва, Министарство финансија сматра да се, у том случају, ради
о преносу стварних права на непокретностима (стан) уз накнаду, у
смислу члана 72. став 1. тачка 3) ЗПДГ.
С тим у вези, уколико постоји разлика између вредности пo којој je
предметна непокретност унета у привредно друштво (a која je утврђена у складу са прописима који уређују привредна друштва) и
њене набавне вредности (цена пo којој je обвезник стекао стварно право на непокретности коригована годишњим индексом потрошачких цена у складу са Законом), Министарство финансија сматра да приход који пo том
основу оствари физичко лице, je предмет опорезивања порезом на
капитални добитак сагласно одредбама чл. 72. до 77. ЗПДГ.
izvor:Bilten "Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih proprisa april 2016