Ко издаје рачун за промет добара и услуга који на територији Републике Србије врши страно лице − обвезник ПДВ?
(Мишљење Министарства финансија
, бр. 011-00-286/2016-04 од 7.4.2016. год.)

1. Рачун за промет добара и услуга који на територији
Републике Србије врши страно лице − обвезник ПДВ издаје
искључиво порески пуномоћник страног лица у складу са Законом.
У рачуну који порески пуномоћник издаје у име и за рачун страног
лица − обвезника ПДВ, поред осталих прописаних података, наводе
се и подаци о називу, односно имену и презимену пуномоћника,
адреси седишта, односно пребивалишта пуномоћника и ПИБ-у,
односно ЈМБГ-у пуномоћника. С тим у вези, ако je страно лице
обвезник ПДВ издало рачун за промет добара и услуга који врши
на територији Републике Србије, та околност не умањује обавезу
пореског пуномоћника да за тај промет изда рачун у складу са
Законом.
***
Одредбама члана 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл.
гласник РС“, бр. 84/04, 86/04−исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,
68/14−др. закон, 142/14 и 83/15, у даљем тексту: Закон) прописано je
да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга
које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру
обављања делатности, као и увоз добара у Републику.
Према одредби члана 4. став 1. Закона, промет добара, у
смислу овог закона, je пренос права располагања на телесним
стварима лицу које тим добрима може располагати као власник, ако
овим законом није друкчије одређено.
Сагласно одредби члана 5. став 1. Закона, промет услуга,
у смислу овог закона, су сви послови и радње у оквиру обављања
делатности који нису промет добара из члана 4. овог закона.
Порески пуномоћник страног лица, у складу са ставом 5.
истог члана Закона, не може бити стална пословна јединица тог
страног лица.
Одредбом члана 10a став 6. Закона прописано je да порески
пуномоћник страног лица обавља све послове у вези са испуњавањем
обавеза и остваривањем права које страно лице у складу са овим
законом има као обвезник ПДВ (подношење евиденционе пријаве,
обрачунавање ПДВ, издавање рачуна, подношење пореских пријава,
плаћање ПДВ и друго).
Према одредби члана 42. став 1. Закона, обвезник je дужан да
изда рачун за сваки промет добара и услуга.
Рачун, у складу са ставом 4. истог члана Закона, нарочито
садржи следеће податке:
1)назив, адресу и ПИБ обвезника − издаваоца рачуна;
2)место и датум издавања и редни број рачуна;
3) назив, адресу и ПИБ обвезника − примаоца рачуна;
4) врсту и количину испоручених добара или врсту и обим
услуга;
5) датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;
6) износ основице;
7) пореску стопу која се примењује;
8) износ ПДВ који je обрачунат на основицу;
9) напомену о одредби овог закона на основу које није
обрачунат ПДВ;
10) напомену да се за промет добара и услуга примењује
систем наплате.
Сагласно члану 45. Закона, министар ближе уређује у
којим случајевима нема обавезе издавања рачуна или могу да се
изоставе поједини подаци у рачуну, односно да се предвиде додатна
поједностављења у вези са издавањем рачуна.
Одредбом члана 24a став 1. Правилника о одређивању
случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима
код којих се могу изоставити поједини подаци („Сл. гласник PC“,
бр. 123/12 и 86/15, у даљем тексту: Правилник) прописано je да у
рачуну који у име и за рачун обвезника ПДВ − страног лица издаје
порески пуномоћник из члана 10a Закона, као податак о ПИБ-у из
члана 42. став 4. тачка 1) Закона наводи се ПИБ, односно ЕБС који
je страном лицу додељен у Републици Србији.
У рачуну из става 1. овог члана, у складу са ставом 2. члана
24a Правилника, наводе се и подаци о пореском пуномоћнику, и то
о:
1) називу, односно имену и презимену пуномоћника;
2) адреси седишта, односно пребивалишта пуномоћника;
3) ПИБ-у, односно ЈМБГ-у пуномоћника.
2. Порески пуномоћник страног лица − обвезника ПДВ
солидарно одговара за све обавезе страног лица као обвезника ПДВ
од дана доношења решења надлежног пореског органа којим je
одобрено пореско пуномоћство.
***
Према одредби члана 10a став 12. Закона, порески
пуномоћник страног лица солидарно одговара за све обавезе страног
лица као обвезника ПДВ, укључујући и обавезе пo основу брисања
из евиденције за ПДВ, a нарочито за плаћање ПДВ, казни и камата у
вези са дугом пo основу ПДВ.
3. Када je реч о плаћању ПДВ, са аспекта примене Закона
ирелевантно je да ли ће порески пуномоћник платити ПДВ са
сопственог рачуна или са нерезидентног рачуна страног лица.
Поред тога, Министарство финансија напомиње да je
одредбом члана 19. став 2. Закона о пореском поступку и пореској
администрацији („Сл. гласник PC“, бр. 80/02, 84/02−исправка,
23/03−исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05−др. закон, 62/06−др.
закон, 61/07, 20/09, 72/09−др. закон, 53/10, 101/11, 2/12−исправка,
93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15−аутентично тумачење,
112/15 и 15/16) прописано да пореску обавезу испуњава порески
обвезник непосредно, друго лице када je овом законом или другим
пореским законом прописано да je одговорно за испуњење пореске
обавезе пореског обвезника, односно да пореску обавезу може да
испуни друго лице које према пореском закону није одговорно за
испуњење пореске обавезе.

Извор: Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2016