Da li je stambena zgrada, kao pravno lice, obveznik poreza na dobit pravnih lica?Da li je stambena zgrada, kao pravno lice, obveznik poreza na dobit pravnih lica? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-558/2015-04 od 24.6.2015. god.)
Odredbom člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 142/14, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, i drugo pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, vež je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima, ako ostvaruje prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitna organizacija). Prema odredbi člana 44. stav 1. Zakona, plaćanja poreza na dobit oslobađa se nedobitna organizacija za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veži od 400.000 dinara, pod uslovom da: 1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima; 2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veži od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike; 3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica; 4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Porez na dobit pravnih lica . Nedobitna organizacija dužna je da vodi evidenciju o prihodima i rashodima, da podnese poreski bilans i poresku prijavu (član 44. stav 3.). Prema odredbi člana 11. stav 1. Zakona o održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 44/95 ... 88/11), stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišženje stambene zgrade. Imajuži u vidu navedene zakonske odredbe, ukoliko stambena zgrada (kao pravno lice), u poreskom periodu, ostvari prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu, po osnovu tako ostvarenih prihoda obveznik je poreza na dobit pravnih lica. U tom slučaju, stambena zgrada (koja, prema propisima o računovodstvu, nije u obavezi da vodi poslovne knjige) dužna je da, saglasno odredbama Zakona, vodi evidenciju o prihodima ostvarenim na tržištu (npr. izdavanja zajedničkih prostorija u zakup) i rashodima koji su nastali u vezi sa ostvarivanjem tih prihoda, na osnovu koje že u poreskom bilansu (u Obrascu PBN 1) iskazati podatke o predmetnim prihodima i rashodima i tako utvrditi (eventualnu) osnovicu poreza na dobit pravnih lica, u skladu sa Zakonom. Ministarstvo finansija napominje da je obveznik koji je ostvario pravo na poresko oslobođenje iz člana 44. Zakona dužan da uz poresku prijavu dostavi nadležnom poreskom organu i izjavu na Obrascu IPONO − Izjava o ispunjenosti uslova za poresko oslobođenje nedobitne organizacije, koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 30/15).

Izvor:Bilten jun 2014