Kamata van dohvata ruke za 2015 i 2016

Kamata van dohvata ruke za 2015. i 2016. godinu

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon i 142/14) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14, 91/15 - aut. tum., 112/15), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2015. i 2016. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 12/16 - na snazi od 20. februara 2016. godine.
Prema članu 2. ovog pravilnika:


Za 2015. i 2016. godinu kamatne stope su:
za banke i davaoce finansijskog lizinga:
6,29% na kratkoročne kredite u RSD;
13,46% na dugoročne kredite u RSD;
3,90% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
6,78% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
1,37% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
3,76% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

za druga privredna društva:


10,81% na kratkoročne kredite u RSD;
9,99% na dugoročne kredite u RSD;
5,34% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
5,07% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
6,57% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
3,67% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
5,71% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

Izvor : www.cekos.rs

http://www.cekos.rs/kamata-van-dohvata-ruke-za-2015-i-2016-godinu