Obaveze poljoprivrednih gazdinstava koja su su sistemu PDV-a

Obaveze poljoprivrednih gazdinstava koja su su sistemu PDV-a

- Odredbama Zakona o PDV-u propisano je da je poreski obveznik lice koje samostalno obavlja
promet dobara i usluga u okviru obavlajanja delatnosti ukljucujuci i delatnost poljoprivrede.
- Prema tome poljoprivredna gazdinstva koja su u prethodnih 12 meseci ostvarila ukupan promet veci
od 8.000.000 dinara dužna su da podnesu evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.
To znaci da je obaveza svakog poljoprivrednika da:
1. Prati ukupan promet ostvaren u prethodnih 12 meseci – dakle period posmatranja nije vezan za
kalendarsku godinu nego 12 meseci unazad od dana posmatranja prometa
2. Kada utvrdi da je u prethodnih 12 meseci, u odnosu na datum posmatranja prometa, ostvario
ukupan promet veci od 8.000.000 dinara , podnese evidencionu prijavu /obrazac EPPDV/ najkasnije
do isteka prvog roka za predaju periodicne poreske prijave nadležnoj Poreskoj upravi
3. Uz evidencionu prijavu potrebno je dostaviti dokument iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi  iznos ostvarenog ukupnog prometa u prethodnih 12 meseci / pregled prometa na racunima u  bankama, kao i otkupni listovi za robu predatu organizatoru proizvodnje- robna razmena/
- Prilikom pracenja ukupnog prometa treba imati u vidu da u ovaj promet ulaze prihodi od prodaje  poljoprivrednih proizvoda i premije za mleko – jer su one dodatak na cenu mleka, dok regresi za stocarsku i ratarsku proizvodnju kao i pdv nadoknada koju poljoprivrednici ostvaruju prilikom
prodaje svojih proizvoda , ne ulaze u ovaj promet.
Nakon evidentiranja za sistem PDV-a gazdinstvo je dužno da ispunjava sve Zakonom propisane obaveze:
- Izdaje racune /faktur/ za prodate proizvode
- Vodi knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva
- Obračunava i plaća PDV
- Podnosi poreske prijave u zakonski utvrdenom roku
Medjutim ovo nije sve, postoje i druge obaveze koje sa sobom donosi evidentiranje u sistem
PDV-a
- Poljoprivredno gazdinstvo automatski postaje i obveznik poreza na prihode od samostalne  delatnosti. Porez na prihod od samostalne delatnosti iznosi 10% na oporezivu dobit / dobit
=prihodi- troškovi/ - Poljoprivredno gazdinstvo mora poslovati iskljucivo preko racuna u banci – dakle nastojati da sve
svoje obaveze placa bezgotovinski
- To naravno ne znaci da ne može podizati gotovinu – ukoliko ima valjan osnov za podizanje gotovine
tj. ugovor, odluku, fakturu i sl. može podici do 150.000 dinara , preko ovog iznosa je dužan da
dokument na osnovu koga vrši isplatu dostavi banci na uvid i overu.
- Isto tako je dužan da novac primljen u gotovini po bilo kom osnovu u roku od 7 dana uplati na svoj racun u banci
- Svako podizanje gotovine bez valjane dokumentacije smatra se licnom potrošnjom i na taj iznos se obracunavaju svi porezi i doprinosi kao na zaradu + porez na prihod od samostalne delatnosti/ oko
47,8 %/
- Nakon izmirivanja poreske obaveze po osnovu poreza na prihode od samostalne delatnosti po konacnom obracunu, preduzetnik koji vodi poslovne knjige, može podici neto dobit (prihod) na koji
je placen porez u iznosu koji predstavlja razliku izmedu utvrdene neto dobiti i iznosa eventualnih  isplata mesecnih akontacija.
Kako i kada se može izaci iz sistema PDV-a
- Od 1. Januara 2013. godine brisanje obveznika iz evidencije za PDV vrši se iskljucivo na osnovu  podnošenja zahteva za brisanje.
- Zahtev za brisanje iz PDV evidnecije može se podneti ukoliko obveznik u prethodnih 12 meseci nije  ostvario promet veci od 8.000.000 dinara .
Obveznik je dužan da na dan podnošenja zahteva za brisanje :
- Izvrši popis dobara, ukljucujuci i opremu , objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekta , po  osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa zakonom
- Izvrši ispravku odbitka prethodnog poreza i utvrdi iznos prethodnog poreza koji iskazuje kao dugovni
u poreskoj prijavi koju podnosi zajedno sa zahtevom za brisanje
- Iznos dugovonog poreza / povracaja PDV koje ostvario za nabavku opreme, objekata i dobara/
naravno dužan je platiti pri izlasku iz sistema.
Isplata licne zarade preduzetnika-poljoprivrednika u sistemu PDV-a
- Osnovica doprinosa za preduzetnike-poljoprivrednike u sistemu PDV-a, koji su u skladu sa zakonom koji ureduje porez na dohodak gradana obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti, a koji se u skladu sa zakonom koji ureduje porez na dohodak gradana opredele da od da
isplacuju licnu zaradu kao svoje mesecno licno primanje, je licna zarada.
- Isplacenom licnom zaradom preduzetnika, u smislu Zakona, smatra se novcani iznos koji  preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesecno licno primanje, uvecan za pripadajuce obaveze iz zarade.
- Prema tome, preduzetnici ne moraju da se opredele za isplatu licne zarade, ali suštinski licna zarada
preduzetnika je koncept koji preduzetnike dovodi u ravnopravan položaj sa privrednim društvima
(doduše, malo ravnopravniji pošto na prihode od samostalne delatnosti primenjujemo stopu od 10%, a na dobit pravnih lica od 15%).
Poljoprivredna stručna služba Kikinda d.o.o. Kralja Petra I 49, Tel. 0230/21-
- Zapravo se radi o tome da se isplacena licna zarada preduzetnika priznaje kao rashod u poreskom bilansu. Ukoliko je isplatio sebi zaradu i platio propisane obaveze, preduzetnik ima pravo da tako isplacenu zaradu i placene obaveze evidentira kao trošak u poslovnim knjigama, koji mu se ujedno priznaje kao rashod u poreskom bilansu. Na ovaj nacin, preduzetnik umanjuje osnovicu za oporezivanje porezom na prihode od samostalne delatnosti.
Preduzetnik koji ostvaruje licnu zaradu, u skladu sa odredbama ovog clana 52a Zakona o doprinosima, dužan je da sam obracuna i plati doprimose na isplacenu zaradu po stopama iz clana 44. stav 1. ovog
zakona, na nacin propisan za placanje poreza na zaradu.
- Uzimajuci u obzir sve izmenjene odredbe Zakona o porezu na dohodak gradana i Zakona o doprinosima, na isplacenu licnu zaradu preduzetnika placaju se sledece obaveze:
1) porez na zarade po stopi 10%;
2) doprinosi za obavezno socijalno osiguranje (ukupno 37,8%):
• doprinos za PIO po stopi od 26%;
• doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 12,3%;
• doprinos za osiguranEe za slucaj nezaposlenosti po stopi od 1,5%.
- Dakle, licna zarada preduzetnika, kao što je na pocetku teksta definisano sastoji se od neto licne
zarade i svih pripadajucih obaveza. Tako isplacena licna zarada zadovoljava uslove za priznavanje u
poreskom bilansu.
- Takode, isplacivanje licne zarade preduzetnika ne ukida obavezu placanja poreza na prihode od samostalne delatnosti, po utvrdivanju oporezive dobiti, ali isplacivanje licne zarade , smanjuje oporezivu dobit i time menja optimalnu racunicu poreskih obaveza preduzetnika.
- Preduzetnici koji su ostvarivali dobit koja je premašivala minimalnu zaradu (po mogucnosti  višestruko premašivala) najviše ce osetiti benefite ovakvog koncepta. U zavisnosti od svoje politike
na dugi i srednji rok, moci ce da izaberu smanjenje poreskog opterecenja, birajuci izmedu visoke
penzije i dobrog kreditnog rejtinga sa jedne i poreskog opterecenja sa druge strane.
Primer obracuna licne zarade preduzetnika:
na bruto licnu zaradu preduzetnika obracunava se:
- porez na zarade po stopi od 10%, na umanjenu osnovicu za 11.000,00 dinara i
- doprinosi za obavezno socijalno osiguranje na bruto zaradu od 37,8% (Dopr. za PIO:26%, Dopr. za
zdrav. osig.: 12,30% i Dopr. za osig. od nezap.:1,50%).
Preduzetnik je svojom odlukom utvrdio neto iznos licne zarade u iznosu od 25.000,00 dinara za mesec
januar/2014. Preracun neto iznosa u bruto iznos, koji sadrži u sebi pripadajuci porez i doprinose, možemo
izracunati po sledecoj formuli:
Neto-1.100,00
0,522
U našem primeru: 25.000-1.100 Bruto zarada =45.785,44 dinara
0,522
1. Neto zarada .....................................................................
2. Bruto zarada......................................................................
3. Porez na zarade (r.br.2-11.000) x 10%.............................
4. Doprinos PIO (r.br.2 x 26% )............................................
5. Doprinos za zdravstv. (r.br.2 x 12,3% )..............................
6. Doprinos za nezaposlenost (r.br.2 x 1,5% )........................
25000,00
45.785,44
3.478,54
10.988,51
di5.631,61
di 686,78
dinara
Ako se preduzetnik opredeli za isplatu licnog primanja:
bruto licna zarada preduzetnika se priznaje kao trošak (samo ako se i isplati) i na taj nacin se
smanjuje osnovica za porez na neto prihod (stopa poreza je 10%) tj. smanjuje se oporeziva dobit
koja se utvrduje poreskim bilansom (PB -2);
socijalni doprinosi se placaju samo na licnu zaradu prilikom svake isplate, a nece se placati na neto
prihod utvrden na kraju godine po poreskom bilansu;
utvrduje se porez na dobit samooporezivanjem na osnovu sastavljene poreske prijave(PPDG) i
poreskog bilansa (PB-2)
Isplata licne zarade preduzetnika nije obaveza, vec je mogucnost. Iznos licne zarade utvrduje sam
preduzetnik, bez bilo kakvih ogranicenja. Medutim, ako se licna bruto zarada utvrduje u iznosu manjem od
najniže mesecne osnovice za obracun i placanje doprinosa za socijalno osiguranje, dužan je da doprinose
plati na najnižu osnovicu.
Porez na prihode od samostalne delatnosti
- Cilj svake poslovne delatnosti je ostvarivanje dobiti. Ono što je za DOO porez na dobit to je za
preduzetnika porez na prihod od samostalne delatnosti. Pošto se prihodi od samostalne delatnosti
smatraju prihodima fizickih lica tako ovu materiju obraduje Zakon o porezu na dohodak.
- Zakonom je definisano da porez na prihod od samostalne delatnosti placa fizicko lice koje ostvaruje
prihode obavljanjem delatnosti (privrednih delatnosti, pružanjem profesionalnih i drugih
intelektualnih usluga, kao i prihod od drugih delatnosti, ukoliko se na taj prihod po ovom zakonu
porez ne placa po drugom osnovu) i fizicko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva
ako je po tom osnovu obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- Osnovicu oporezivog prihoda od samostalne delatnosti predstavlja oporeziva dobit koja se utvrduje u
skladu sa medunarodnim racunovodstvenim standardima i propisima kojima se ureduje
racunovodstvo (ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo), odnosno u skladu sa clanom 49.
Zakona o porezu na dohodak (ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo).
- Osnovicu za prihod od samostalne delatnosti kod paušalnih obveznika poreza odreduje poreski
inspektor na osnovu paušalno utvrdenog prihoda. Poljoprivredna gazdinstva shodno zakonu o Porezu
na dohodak gradjana nemogu biti paušalno oporezovana.
- Treba imati na umu da porez na prihod od samostalne delatnosti ulazi i u osnovicu za godišnji
porez na dohodak gradana.
- Ono što se oporezuje je konkretno vaša cista dobit, koju utvrdujete na kraju poslovne godine u
poreskom bilansu.
- Dakle, vodite racuna da tokom godine sakupljate i dokumentujete sve troškove koji su vezani za
vaše poslovanje.
Poljoprivredna stručna služba Kikinda d.o.o. Kralja Petra I 49, Tel. 0230/21-120, e-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs
Savetodavac PSS Kikinda d.o.o. – Mirjana Tomić
- Cesta je praksa naših preduzetnika-poljoprivrednika da neke sitne troškove placaju iz licnih
sredstava ili da kupuju na vašarima. Ovakva praksa može da utice na to da vaša dobit bude po
bilansu veca nego što u stvarnosti zaista jeste.
- Stopa po kojoj se oporezuje prihod od samostalne delatnosti je 10%.
- Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave – Za sada obavezu vodjenja poslovnih knjiga imaju
samo oni poljoprivrednici koji su u sistemu PDV-a, shodno tome i obavezu placanja poreza na prihod
od samostalne delatnosti.
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRADJANA
Važno za gazdinstva u sistemu PDV-a koja ostvaruju oporezivu dobit iznad 2 miliona
- Godišnji porez na dohodak gradana placaju fizicka lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila
dohodak veci od trostrukog iznosa prosecne godišnje zarade po zaposlenom isplacene u RS u godini
za koju se utvrduje porez
- Prosecna trostruka godišnja zarada za 2012 – 2.067.480 dinara
- Dohodkom se smatra :
1. Zarada / i zarada preduzetnika/
2. Oporeziv prihod od samostalne delatnosti /oporeziva dobit/
3. Oporeziv prihod od izdavanja u zakup pokretnih stvari
4. Oporeziv prihod od izdavanja nepokretnosti
5. Oporeziv prihod ostalih prihoda /poljoprivrednici koji nisu registrovani/
Osnovica godišnjeg poreza na dohodak gradana je oporezivi dohodak koji cini razlika izmedu dohotka za
oporezivanja i licnih odbitaka koji iznose:
1. Za poreskog obveznika 40% od prosecne godišnje zarade po zaposlenom isplacene u republici
2. Za izdržavanog clana porodice 15% od prosecne godišnje zarade po zaposlenom u RS
- Ukupan iznos licnih odbitaka ne može biti veci od 50% dohodka za oporezivanje
- Ako su dva ili više clanova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak gradana odbitak za
izdržavane clanove može ostvariti samo jedan obveznik
- Na iznos šestostruke prosecne zarade 10%
- Na iznos preko šestostruke – do šestostruke 10% ,a preko šestostruke 15% na iznos preko
šestostruke
Primer godišnji porez na dohodak gradjana
7.000.000-2067480-275664-103374-103374=4450108
Oporez
dobit. odbitak odbitak odbitak dohodak za oporezivanje
trostruki
iznos zarade
Iznos do 6-struke 4134960 x 10%= 413496
Iznos preko 6-struke 315148 x 15%=47272
ukupno =460.768
Ukoliko je vasa oporeziva dobit 7.000.000 kao u ovom primeru, na ukupnu sumu ste vec platili 10% poreza
na samostalni prihod + godišnji porez na dohodak gradjana./700.000+460768/=1.160.768,00
Poljoprivredna gazdinstva pored redovnih poslova koja se tiču proizvodnje na gazdinstvu moraju voditi računa i o poštovanju zakonskih propisa. Neinformisanost i neznanje ne oslobadja od odgovornosti ukoliko dodje do prekršaja.