Osnovica za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti predmetnih dobara (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-599/2014-04 od 12.1.2015. god.)Osnovica za obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu nižem od iznosa nabavne vrednosti predmetnih dobara
(
Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-599/2014-04
od 12.1.2015. god.)

Osnovicu za obračunavanje PDV za promet dobara i
usluga čini iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama)
koju obveznik PDV
isporučilac dobara, odnosno pružalac
usluga prima ili treba da primi za isporučena dobra,
odnosno pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili
trećeg lica, u koju nije uračunat PDV. U osnovicu za
obračunavanje PDV kod prometa dobara uz naknadu ne
uračunavaju se popusti i druga umanjenja cene koje obveznik
PDV odobrava primaocu dobara u momentu prometa, kao ni
iznosi koje obveznik PDV naplaćuje u ime i za račun drugog
lica, ako te iznose prenosi licu u čije ime i za čiji račun je
izvršio naplatu. Ministarstvo finansija napominje da
propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV
nije predviđen drukčiji način određivanja osnovice za
obračunavanje PDV u slučaju prometa dobara za koji
obveznik PDV prima ili treba da primi naknadu u iznosu
nižem od iznosa nabavne vrednosti predmetnih dobara.
***
Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o porezu na dodatu
vrednost (
Sl. glasnik RS, br. 84/04, 86/04ispravka, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14
dr. zakon i 142/14, u daljem tekstu:
Zakon) propisano je da poreska osnovica (u daljem tekstu:
osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u
novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili
treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od
primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica uključujući
subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara
ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije
drukčije propisano.
U skladu sa odredbama stava 2. istog člana Zakona, u
osnovicu se uračunavaju i:
1) akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali
javni prihodi, osim PDV;
2) svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava
primaocu dobara i usluga.
Osnovica, u skladu sa odredbama stava 3. člana 17.
Zakona, ne sadrži:
1) popuste i druga umanjenja cene, koji se primaocu
dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa
dobara ili usluga;
2) iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun
drugog, ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun
je izvršio naplatu.

(Izvor bilten 1-15 str29)