POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA:POREZI

PORESKI VODIČ ZA POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA
Poljoprivredna gazdinstva pored redovnih poslova koja se tiču proizvodnje na gazdinstvu moraju voditi računa i o poštovanju zakonskih propisa. Neinformisanost i neznanje ne oslobadjaju od odgovornosti.

Porez na dohodak gradjana – ko ima obvezu vodjenja poslovnih knjiga

Fizicka lica – registrovan poljoprivredna gazdinstva koja nisu u sistemu PDV-a nisu u obavezi davode poslovne knjige i nisu dužna da placaju porez na dohodak gradana.
 Navedena kategorija fizickih lica dakle, nije poreski obveznik sa aspekta poreza na dohodak gradana ,ali ima obavezu placanja doprinosa za penzijsko invalidsko i zdravstvstveno osiguranje, pod uslovom da ima prijavu  na osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti.
2. Fizicko lice – registrovano poljoprivredno gazdinstvo stice status preduzetnika i ima obavezu
vodjenja poslovnih knjiga :
- Ako se nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva /dobrovoljno/ opredelio da ima
svojstvo preduzetnika podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu  /obrazac PPDG-1/
- Ako je registrovano poljoprivredno gazdinstvo obveznik poreza na dodatu vrednost /PDV/PDV nadoknada za poljoprivrednike

Od 1. Januara 2014. Pravo na PDV nadoknadu imaju:

_ Nosioci poljoprivrednih gazdinstava,
_ Clanovi poljoprivrednih gazdinstava,
_ Vlasnici poljoprivrednog zemljišta,
_ Zakupci poljoprivrednog zemljišta,

koji ce odgovarajucim dokumentima dokazivati svoj status ( potvrda o aktivnom statusu gazdinstva, izvod iz katastra nepokretnosti, ugovor o zakupu i sl. )
Dakle i dalje ce, svi poljoprivrednici koji nisu u sistemu PDV-a, prilikom prodaje svojih proizvoda PDV obvezniku imati pravo na PDV nadoknadu u iznosu od 8%.
Porez na dohodak gradjana – poresko oslobodjenje po clanu 85
Ako pogledamo Zakon o porezu na dohodak gradjana koji se takodje primenjuje od 1. januara i po kojem
se od obaveze placanja poreza na druge prihode po clanu 85. stav 1. tacka 16. izuzimaju prihodi od  prodaje poljoprivrednih proizvoda koje ostvare fizicka lica:
1. Nosioci poljoprivrednih gazdinstava
2. Koja doprinose za socijalno osiguranje placuju po rešenju
3. Korisnici poljoprivredne penzije

Prihodi od prodaje poljoprivrednih proizvoda koje ostvare ostala lica /koja ne spadaju u ove tri kategorije/ oporezuju se po povlašcenjim uslovima /priznaju se normirani troškovi 90%/.

Šta ustvari treba da zna poljoprivrednik ?

Kada se otkuplju poljoprivredni proizvodi od nosioca poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednika  osiguranika i poljoprivrednog penzionera ne obracunava se i ne placa se porez na dohodak gradjana. Ako se
osvrnemo na RPG - poresko oslobodjenje propisano je samo za nosioca gazdinstva, ali ne i za clanove istog
što znaci da ce prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda od clana poljoprivrednog gazdinstva, otkupljivac
obracunati i isplatiti PDV nadoknadu ali ce istovremeno imati obavezu da obracuna i plati porez na dohodak gradana na ime i za racun clana poljoprivrednog gazdinstva koji mu je prodao robu.
Takodje zakupci i vlasnici poljoprivrednog zemljišta, koji inace imaju pravo na PDV nadoknadu, bice obveznici poreza na dohodak gradjana koji ce im obracunavati i u njihovo ime placati otkupljivac u momentu isplate za predate poljoprivredne proizvode.
Porez na dodatu vrednost – Ko su obveznici ovog poreza
- Obveznici poreza na dodatu vrednost su ona poljoprivredna gazdinstva ciji je promet od prihoda
ostvarenih prodajom poljoprivrednih proizvoda i usluga prelazi 8.000.000 dinara u prethodnih 12
meseci
- Poljoprivrdna gazdinstva se dobrovoljno mogu opredeliti i evidentirati u sistem PDV-a ukoliko procene da je to za njih povoljno iako nemaju promet preko osam miliona
- Poljoprivredna gazdinstva koja do sada nisu pratila svoje promete treba obavezno to da urade, kako bi proverila iznos svojih prihoda u poslednjih 12 meseci i ukoliko je to potrebno izvrše evidenciju svog gazdinstva u sistem PDV-a.
- Da biste proverili svoje promete u proteklih godinu dana potrebno je da pribavite sledecu
dokumentaciju:
1. Promet na racunima u bankama za 2013. godinu
2. Promet sa organizatorima proizvodnje kod kojih ste zaduživali repromaterijal za 2013.
- Pretpostavimo da to radite : 28.02.2014. godine : sabracete sve prihode od prodaje poljoprivrednih
proizvoda i sve iznose kompenzacije sa organizatorima proizvodnje u periodu od 28.02.2013. do
28.02.2014. godine. Na sve ovo dodacete i premiju za mleko ukoliko se bavite proizvodnjom mleka.
Ukoliko je ovaj iznos preko 8 miliona dinara vi imate zakonsku obavezu da podnesete evidencionu
prijavu Poreskoj upravi.
- Ukoliko ocekujete da ce Vas neko obavestiti ili kako Vi volite da kažete ,,naterati,, da se prijavite za  PDV , treba da znate da se to nece desiti, i da ste iskljucivo Vi odgovorni za svoje poslovanje i u  skladu sa tim obavezni da pratite zakonske propise.
-preuzeto sa sajta : http://subvencije.rs/  
Pod nazivom poreski vodic za poljorpivredna gazdinstva