Poreski tretman uvoza opreme koja predstavlja ulog stranog lica u domaćem privrednom društvu


Poreski tretman uvoza opreme koja predstavlja ulog stranog lica u domaćem privrednom društvu (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00658/2015-04 od 19.6.2015. god.)
Na uvoz dobara − opreme za vršenje delatnosti (mašine) koja predstavlja ulog stranog lica u domažem privrednom društvu, PDV se obračunava i plaća, a obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV plaženog pri uvozu tih dobara, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispr, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon i 142/14, u daljem tekstu: Zakon). *** Odredbom člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Saglasno odredbi člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike. Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost. Ministarstvo finansija napominje da se odredba člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona ne odnosi na uvoz dobara koja predstavljaju ulog stranog lica u domaćem privrednom društvu.

Izvor:Bilten jun-2014