Procena tržišne vrednosti nepokretnosti od strane Poreske uprave
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti od strane Poreske uprave (Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, br. 320-01- 00003/2013-04 od 30.7.2013. god.) Počev od 30. maja 2013. godine, Poreska uprava u okviru poslova državne uprave procenjuje tržišnu vrednost nepokretnosti isključivo u postupku utvrđivanja osnovice poreza koji je propisan poreskim zakonom čije je utvrđivanje, naplata i kontrola u nadležnosti Poreske uprave. *** Odredbom člana 4. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 47/13), koja se primenjuje od 30. maja 2013. godine, izvršene su izmene u članu 11. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02−ispravka, 23/03−ispravka,70/03, 55/04, 61/05, 85/05−dr. zakon, 62/06−dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09−dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12−ispravka, 93/12), tako da odredba glasi:
Poreska uprava u okviru poslova državne uprave vodi prvostepeni i drugostepeni poreski postupak, jedinstveni registar poreskih obveznika i poresko računovodstvo, procenjuje tržišnu vrednost nepokretnosti isključivo u postupku utvrđivanja osnovice poreza koji je propisan poreskim zakonom čije je utvrđivanje, naplata i kontrola u nadležnosti Poreske uprave, otkriva poreska krivična dela i prekršaje i njihove izvršioce, pokreće, vodi i izriče kazne u prvostepenom prekršajnom postupku za javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, a koji nisu u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda, pokreće, vodi i izriče kazne za prekršaje iz oblasti menjačkog poslovanja i drugih poslova shodno zakonu kojim je uređeno devizno poslovanje, kao i za prekršaje iz oblasti igara na sreću (u daljem tekstu: poreski prekršajni postupak), podnosi zahteve za pokretanje poreskog prekršajnog postupka koji su u isključivoj nadležnosti prekršajnog suda i obavlja druge poslove određene ovim zakonom.
Izvor:Bilten 7-8/2013