Šta čini osnovicu na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa?Šta čini osnovicu na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-3236/2014- 04 od 12.1.2015. god.)
Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa obračunavaju se i plaćaju na osnovicu koju čini iznos naknade štete koji se utvrđuje u visini izgubljene zarade. Ukoliko je taj iznos niži od najniže mesečne osnovice doprinosa koja važi u momentu isplate tog primanja, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa. Takođe, osnovica dodatnog doprinosa za staž osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem, koju plaća poslodavac, je osnovica na koju se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 i 68/14−dr. zakon, u daljem tekstu: ZDOSO). Saglasno tome, osnovica dodatnog doprinosa za staž osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem je iznos naknade štete (u visini izgubljene zarade), s tim da osnovica ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa koja važi u momentu isplate primanja. *** Odredbom člana 6. tačka 27) ZDOSO propisano je da je najniža mesečna osnovica doprinosa najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja. Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce, prema odredbi člana 13. stav 1. ZDOSO, je zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa (u daljem tekstu: zarada). Prema odredbi stava 4. člana 13. ZDOSO, za poslodavce osnovica dodatnog doprinosa za staž osiguranja koji se zaposlenom računa sa uvećanim trajanjem u skladu sa zakonom, je osnovica iz st. 1. do 3. tog člana ZDOSO. Odredbom člana 36. stav 1. ZDOSO propisano je da mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice doprinosa.
Ako je osnovica doprinosa, propisana ovim zakonom, niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, obračun i plaćanje doprinosa vrši se na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno (stav 2. člana 36. ZDOSO). Prema odredbama st. 1. i 2. člana 51. ZDOSO, obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu za zaposlene, izabrana, imenovana i postavljena lica i lica koja obavljaju privremene i povremene poslove je poslodavac i on je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja. Odredbom člana 191. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14, u daljem tekstu: ZOR) propisano je da ako sud u toku postupka utvrdi da je zaposlenom prestao radni odnos bez pravnog osnova, na zahtev zaposlenog, odlučiće da se zaposleni vrati na rad, da mu se isplati naknada štete i uplate pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za period u kome zaposleni nije radio. Naknada štete iz stava 1. člana 191. ZOR utvrđuje se u visini izgubljene zarade koja u sebi sadrži pripadajući porez i doprinose u skladu sa zakonom, u koju ne ulazi naknada za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora, bonusi, nagrade i druga primanja po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca (član 191. stav 2. ZOR). Prema odredbi člana 191. stav 3. ZOR, naknada štete iz stava 1. ovog člana isplaćuje se zaposlenom u visini
izgubljene zarade, koja je umanjena za iznos poreza i doprinosa koji se obračunavaju po osnovu zarade u skladu sa zakonom. Porez i doprinos za obavezno socijalno osiguranje za period u kome zaposleni nije radio obračunava se i plaća na utvrđeni mesečni iznos izgubljene zarade iz stava 2. ovog člana (član 191. stav 4. ZOR). 2. Za davanje odgovora u vezi sa primenom zakona kojim se uređuje rad, konkretno po pitanju načina utvrđivanja visine izgubljene zarade, nadležno je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

izvor:Biten1-15