Ulaganja u izgradnju osnovnog sredstva, a koja nisu bila prijavljena u poreskom periodu kada su vršena ulaganja


 
Pojašnjenje mišljenja Ministarstva finansija br. 413- 00-264/2012-04 datog 17.09.2013. godine koje se odnosi na ulaganja u izgradnju osnovnog sredstva, a koja nisu bila prijavljena u poreskom periodu kada su vršena (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-264/2012-04 od 5.11.2013. god.)
Poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani poreski period, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza. *** Prema odredbama člana 40. st. 1. i 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02−ispravka, 23/03−ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05−dr. zakon, 62/06−dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09−dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12−ispravka, 93/12 i 47/13, u daljem tekstu: ZPPPA), ako poreski obveznik ustanovi da poreska prijava, koju je podneo Poreskoj upravi, sadrži grešku ili propust, dužan je da odmah, a najkasnije do isteka roka
zastarelosti, podnese poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni (u daljem tekstu: izmenjena poreska prijava). Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave. Odredbom stava 5. navedenog člana ZPPPA propisano je da, izuzetno od st. 1. i 3. ovog člana, poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani poreski period, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona. 2. Nezavisno od navedenog, Ministarstvo finansija ukazuje da ZPPPA i Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10 i 101/11) nije propisana mogu}nost naknadnog podnošenja Obrasca PK – Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva za period od __ do __ 201_. godine propisanog Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 99/10, 8/11, 13/12 i 8/13).

Bilten  12-2013