Da li fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo (Republike Srbije i Republike Hrvatske) ima pravo na refakciju PDV za dobra kupljena u Republici Srbiji koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo?

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-
00190/2016-04 od 23.5.2016. god.)
U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr.  zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon), strani državljanin koji nije obveznik PDV i nema prebivalište u Republici Srbiji, ima pravo na refakciju PDV za kupljena dobra u Republici Srbiji,
koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ukoliko se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih dobara i ako je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV.
U skladu sa navedenim, kada dobra u Republici Srbiji kupuje fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo, u konkretnom slučaju državljanstvo Republike Srbije i državljanstvo Republike Hrvatske, to fizičko lice ne smatra se stranim državljaninom iz člana 56. Zakona, što znači da nema pravo na refakciju PDV.
***
Prema odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava
raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom  nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona).
Odredbama člana 24. stav 1. tačka 4) Zakona propisano je da se PDV ne plaća na promet dobara koja inostrani primalac otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ako se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci tih
dobara i ako je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 150 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV.
U skladu sa odredbom člana 56. Zakona, na zahtev stranog državljanina koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici izvršiće se refakcija PDV pod uslovima iz člana 24. stav 1. tačka 4) ovog zakona

Izvor: bilten SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA