elektronski racun,osnov za povracaj PDV-a

Da li se računom na osnovu kojeg obveznik PDV može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza iz člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV, smatra i elektronski dokument?(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-149/2016-04 od 19.5.2016. god.)
Obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu dobara i usluga, odnosno PDV plaćen prilikom uvoza dobra, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova − da poseduje propisanu dokumentaciju
(račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, odnosno dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen  prilikom uvoza), kao i da predmetna dobra i usluge koristi ili da će ih koristiti za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet
koji se smatra izvršenim u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji). S tim u vezi, računom na osnovu kojeg obveznik PDV može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza iz člana  28. stav 2. tačka 1) Zakona o PDV smatra se i elektronski dokument sačinjen u skladu sa zakonom koji uređuje elektronski dokument, ako sadrži podatke propisane Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon o PDV) i Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik PC“, br. 123/12 i 86/15). Pored toga, Ministarstvo finansija napominje da je obveznik PDV dužan da vodi i čuva evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole u skladu sa čl. 46. i 47. Zakona o PDV
***
Saglasno odredbi člana 27. Zakona o PDV, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje.Prema odredbama člana 28. stav 1. Zakona o PDV, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:
1) koji je oporeziv PDV;
2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici.Pravo na odbitak prethodnog poreza, saglasno odredbama člana 28. stav 2. Zakona o PDV, obveznik može da ostvari ako
poseduje:
1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu
prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan
PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen
prilikom uvoza.
Odredbama stava 3. istog člana Zakona o PDV propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV,
i to:
1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara.
Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1−3. ovog člana (stav 4. istog člana Zakona o PDV).Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona o PDV, obveznik je
dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.Račun, u skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, naročito sadrži sledeće podatke:
1) naziv, adresu i PIB obveznika − izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika − primaoca računa;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim
usluga;
5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
6) iznos osnovice;
7) poresku stopu koja se primenjuje;
8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije
obračunat PDV;
10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje
sistem naplate.

BILTEN SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA MIN FINANSIJA 5-2016