Delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase 
Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
Sl. glasnik RS br. 61/2010, 101/2010 i 94/2011, 83/2012, 59/2013, 100/2014
Član 1
Ovom uredbom određuju se delatnosti kod čijeg obavljanja, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti obavljanja tih delatnosti, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase iz člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 – u daljem tekstu: Zakon).
Član 2
Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 54/10), i to:

1) Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:
47.91
Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;
49.10
Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni;
49.20
Železnički prevoz tereta;
49.31
Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
49.32
Taksi prevoz;
49.39
Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju;
49.41
Drumski prevoz tereta;
49.42
Usluge preseljenja;
50.30
Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima;
50.40
Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima;
51.10
Vazdušni prevoz putnika;
51.21
Vazdušni prevoz tereta;
52.21
Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
53
Poštanske aktivnosti;
55.90
Ostali smeštaj – studentski i đački domovi;
59.14
Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;
61
Telekomunikacije;
64
Finansijske usluge, osim osiguranja i i penzijskih fondova;
65
Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
66
Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
69.10
Pravni poslovim izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
81.21
Usluge redovnog čišćenja zgrada;
81.22
Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme;
81.29
Usluge ostalog čišćenja;
84.30
Obavezno socijalno osiguranje;
85
Obrazovanje;
86
Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
87
Socijalna zaštita sa smeštajem;
88
Socijalna zaštita bez smeštaja;
90
Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti;
91
Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti;
92
Kockanje i klađenje;
93
Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;
94.91
Delatnost verskih organizacija;
95.23
Popravka obuće i predmeta od kože;
95.25
Popravka satova i nakita;

2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to:
47.99
Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca:

– prodaja preko automata,

– prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
75.00
Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
96.09
Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.
Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se i delatnosti koje obavlja preduzetnik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost, i to:
Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:
33.11
Popravka metalnih proizvoda;
33.12 
Popravka mašina;
33.13
Popravka elektronske i optičke opreme;
33.14
Popravka električne opreme;
33.15
Popravka i održavanje brodova i čamaca;
33.17
Popravka i održavanje druge transportne opreme;
33.19
Popravka ostale opreme;
37
Uklanjanje otpadnih voda;
38.11
Skupljanje otpada koji nije opasan;
43.11
Rušenje objekata;
43.12
Priprema gradilišta;
43.13
Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;
43.21
Postavljanje električnih instalacija;
43.22
Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;
43.29
Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
43.31
Malterisanje;
43.32
Ugradnja stolarije;
43.33
Postavljanje podnih i zidnih obloga;
43.34
Bojenje i zastakljivanje;
43.39
Ostali završni radovi;
43.91
Krovni radovi;
43.99
Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;
45.20
Održavanje i popravka motornih vozila;
74.20
Fotografske usluge;
81.10
Usluge održavanja objekata;
81.30
Usluge uređenja i održavanja okoline;
95.11
Popravka računara i periferne opreme;
95.12
Popravka komunikacione opreme;
95.21
Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;
95.22
Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;
95.24
Održavanje i popravka nameštaja;
95.29
Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;
96.01
Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;
96.02
Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;
96.03
Pogrebne i srodne delatnosti.
Član 3
Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i:
– delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, broj 88/11), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;
– poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS“, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika;
– isporuka hrane i pića i prigodnih suvenira na kulturnim i sportskim manifestacijama, muzičkim festivalima, sajmovima, izložbama, vašarima i sličnim manifestacijama kod kojih se plaćanje dobara i usluga vrši internim karticama izdatim od strane organizatora manifestacije, pod uslovom da se podaci o vrsti dobra, količini, maloprodajnoj ceni i poreskoj stopi obezbeđuju elektronskim putem.
Član 4
(Brisan)
Član 5
Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS“, br. 18/09, 109/09 i 6/10).
Član 6
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Uredbe o izmeni  Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
Sl. glasnik RS br. 94/2011
Član 2
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Uredbe o dopuni  Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
Sl. glasnik RS br. 59/2013
Član 2
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
 —————————————————————————————————————————————–
Na osnovu člana 7. i člana 5. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Srbije 125/2004) osnivači – članovi privrednog društva „__“ d.o.o. iz Beograda, ul. __ br. __ mat.broj __ PIB __ dana __. godine zaključuju
Ugovor o izmeni ugovora o osnivanju privrednog društva „__“
Ili
Odluka o izmeni Odluke o osnivanju privrednog društva „__“
Član 1.
Vrši se izmena člana __ Ugovora o osnivanju privrednog društva „__“ d.o.o. i član __ Ugovora o osnivanju glasi :
Član 2
Delatnosti koje će obavljati privredno društvo su :
Pretežna delatnost privrednog društva : _____ _____________________________
Pored navedene pretežne delatnosti privredno društvo će obavljati i sledeće delatnosti :
UPISATI SVE DELATNOSTI KOJE PRIVREDNO DRUŠTVO NAMERAVA DA OBAVLjA U BUDUĆNOSTI.
Direktor „__“ / Preduzetnik