Услови за остваривање права на олакшицу пo основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запошљавање нових лица (Мишљење Министарства Финансија, бр. 011-00-121/2015-04 од 5.4.2016. год.)

Како се наводи, радни однос код послодавца престао je 16. јануара 2014. године, a 7. фебруара 2014. године подносилац захтева  се пријавио као незапослено лице на евиденцију код Националне  службе за запошљавање. Дана 29. јула 2014. године закључио је  уговор о раду са новим послодавцем.
Сагласно одредби члана 45. став 1. Закона о доприносима  за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник PC“, бр. 84/04,  61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14−др.  закон и 112/15, у даљем тексту: Закон), послодавац − правно лице,  односно предузетник који запосли ново лице има право на повраћај  дела плаћених доприноса за обавезно социјално осигурање, на  терет запосленог и на терет послодавца, пo основу зараде за
новозапослено лице, исплаћене закључно са 31. децембром 2017.
године, при чему се предузетником сматра лице које je уписано у
регистар код надлежног органа, односно организације.
Новозапосленим лицем сматра се лице са којим je послодавац
закључио уговор о раду у складу са законом којим се уређују
радни односи, које je пријавио на обавезно социјално осигурање у
Централни регистар обавезног социјалног осигурања и које je пре
заснивања радног односа код Националне службе за запошљавање
било без прекида пријављено као незапослено најмање шест месеци,
a лице које се сматра приправником најмање три месеца (став 2.
члан 45. Закона).
Одредбом члана 86. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Сл. гласник PC“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15)
прописано je да евиденција о лицу које тражи запослење почиње
да се води даном пријављивања Националној служби, a престаје
када наступи неки од основа за брисање из евиденције, односно за
престанак вођења евиденције, у складу са законом.
С обзиром да je за остваривање права на олакшицу један од
кумулативно наведених услова да je пре заснивања радног односа
физичко лице било најмање шест месеци без прекида пријављено
код Националне службе за запошљавање као незапослено, имајући
у виду да je у конкретном случају лице било пријављено код
Националне службе за запошљавање као незапослено мање од 6
месеци (било je пријављено од 7. фебруара 2014. године, a 28. јула
2014. године je закључило уговор о раду код послодавца)  нема
основа да се пo члану 45. Закона лице сматра новозапосленим за
кога би послодавац могао да оствари право на коришћење олакшице.
Izvor: Билтен  Стручна објашњења и стручна мишљења  за примену финансијских прописа Министартва финансија 4-2016