Ostvarivanje prava na poresko oslobodjenje za prevoz i ostale usluge kod uvozaUsluge povezane sa uvozom dobara

Član 2.
Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 - u daljem tekstu: Zakon) za prevozne i ostale usluge koje su povezane sa uvozom dobara, obveznik može da ostvari ako ima dokaz da je vrednost tih usluga (u daljem tekstu: sporedni troškovi) sadržana u osnovici za obračun PDV pri uvozu dobara.
Dokaz iz stava 1. ovog člana je dokument o vrsti usluge i iznosu sporednih troškova (račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom), kao i prevozni dokument za izvršene usluge prevoza.
Ako je naknada, odnosno deo naknade naplaćen pre izvršenog prometa usluga iz stava 1. ovog člana, obveznik može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje račun o avansnom plaćanju, izdat u skladu sa Zakonom.

PRAVILNIK o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa
pravom na odbitak prethodnog poreza
(„Službeni glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15)