PDV SLUCAJEVI KAD NE POSTOJI OBAVEZA IZDAVANJA RACUNA  1. Slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa

Član 2.
Obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14 i 83/15 - u daljem tekstu: Zakon) za:
1) promet dobara i usluga fizičkim licima , sa izuzetkom preduzetnika, koja nisu obveznici PDV;
2) promet dobara i usluga za koji je u skladu sa članom 25. Zakona propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno;
3) promet dobara i usluga bez naknade;
4) promet dobara i usluga koji ne podleže PDV, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno.
Promet dobara i usluga koji ne podleže PDV iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, je promet dobara i usluga iz člana 6. stav 1. Zakona, promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu, kao i drugi poslovi i radnje koji nisu predmet oporezivanja PDV.
Za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana obveznik PDV može da izda račun u skladu sa Zakonom.
IZVOR:
PRAVILNIK o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“, br. 123/12, 86/15)