Poreski tretman prenosa udela bez naknade u slučaju kada privredno društvo svoj udeo u drugom privrednom društvu prenese na svog osnivača − fizičko lice

Poreski tretman prenosa udela bez naknade u slučaju kada
privredno društvo svoj udeo u drugom privrednom društvu
prenese na svog osnivača − fizičko lice(Mišljenje Ministarstva finansija , br. 430-00-132/2016-04 od 25.4.2016. god.)
1. Sa stanovišta poreza na dohodak građana
Prema odredbama člana 1. stav 1. i člana 2. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik PC“, br. 24/01, 80/02, 80/02−dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06−ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11,
91/11−US, 93/12, 114/12−US, 47/13, 48/13−ispravka, 108/13, 57/14,68/14−dr. zakon i 112/15, u daljem tekstu: Zakon) porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.
Porezu na dohodak građana, prema odredbi člana 3. stav
1. Zakona, podležu sledeće vrste prihoda: zarade, prihodi od
samostalne delatnosti, prihodi od autorskih prava, prava srodnihautorskom pravu i prava industrijske svojine, prihodi od kapitala,prihodi od nepokretnosti, kapitalni dobici i ostali prihodi.
Prihodi koji podležu oporezivanju porezom na dohodak građanaoporezuju se bilo da su ostvareni u novcu, u naturi, činjenjem ilina drugi način (član 3. stav 2. Zakona).
Odredbom člana 14. stav 1. Zakona propisno je da zaradom,
u smislu ovog zakona, smatraju se i primanja u obliku bonova,hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinsketransformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarenačinjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kaoi pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ilineposrednim plaćanjem.
Ostalim prihodima, saglasno odredbi člana 85. stav 1. tačka
15) Zakona, smatraju se i drugi prihodi fizičkog lica, koji nisu
oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, a naročito
svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili
nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza poovom zakonu.
Prema odredbi člana 85. stav 3. Zakona obveznik poreza na
druge prihode je fizičko lice koje ostvari prihode iz stava 1. tog člana.
Drugi prihod oporezuje se po stopi od 20% koja se primenjujena poresku osnovicu koju čini oporezivi prihod kao bruto prihodumanjen za normirane troškove u visini od 20% (član 85. stav 4. ičlan 86. stav 1. Zakona).
Odredbom člana 6. tačka 15) Zakona o doprinosima za
obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik PC“, br. 84/04, 61/05,62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14−dr. zakon i 112/15, u daljem tekstu: Zakon o doprinosima) propisano je da je osnivač, odnosno član privrednog društva osiguranik − fizičkolice koje radi u privrednom društvu čiji je osnivač odnosno član,
bez obzira da li je sa privrednim društvom zasnovalo radni odnos.
Pod radom se, pored radnog odnosa, podrazumeva i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar nadležne organizacije, kao i obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje položajprivrednih društava.
Osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce je zarada,
odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa (član 13. stav 1. Zakona o doprinosima).
Osnovica doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu
naknadu je oporezivi prihod od ugovorene naknade u skladu sazakonom koji uređuje porez na dohodak građana (član 28. Zakona odoprinosima).
Saglasno navedenom, kada privredno društvo svoj udeo
u drugom privrednom društvu (koje nastavlja da postoji i nakonprenosa konkretnih udela) bez naknade prenese na fizičko lice
− osnivača koji po osnovu svog radnog angažovanja u tom društvu
(prenosiocu) ostvaruje prihod kao zaposleni, odnosno kao lice ovlašćeno za predstavljanje i zastupanje privrednog društva (npr.kao direktor koji nije zasnivao radni odnos u tom privrednomdruštvu), takvo sticanje udela je predmet oporezivanja porezom  na dohodak građana. Na tako ostvareni prihod obračunavaju se i
plaćaju pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.    Međutim, u slučaju da privredno društvo svoj udeo u drugom privrednom društvu bez naknade prenese na svog osnivača − fizičko
lice, koje po osnovu svog radnog angažovanja u tom privrednomdruštvu (prenosiocu udela čiji je osnivač) ne ostvaruje naknadu/prihod, odnosno ni sa jednim od ta dva privredna društva (jedno
je ono koje prenosi svoj udeo u drugom privrednom društvu i drugoje ono privredno društvo u kome prvo ima svoj udeo koji prenosi)nije zasnovao radni odnos, takvo sticanje udela nije predmet oporezivanja porezom na dohodak građana.
Ministarstvo finansija napominje da, saglasno načelu
fakticiteta, Poreska uprava u svakom konkretnom slučaju utvrđujesve činjenice koje su od značaja za opredeljenje poreskog tretmanaprihoda koji ostvari fizičko lice, prema članu 9. Zakona ooreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik PC“,br. 80/02 ... 112/15 i 15/16
2. Sa stanovišta poreza na imovinu
Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na
imovinu („Sl. glasnik PC“, br. 5/09), koji se primenjuje od 30.
januara 2009. godine, iz predmeta oporezivanja porezom na nasleđei poklon izuzeto je nasleđe i poklon udela u pravnom licu i hartijaod vrednosti.
Prema tome, kad privredno društvo svoj udeo u drugom
privrednom društvu pokloni fizičkom licu po osnovu ugovora
zaključenog od 30. januara 2009. godine (pri čemu privredno društvou kome su udeli nastavlja da postoji i nakon prenosa konkretnih
udela), taj prenos nije predmet oporezivanja porezom na poklon, pase za taj prenos ne podnosi poreska prijava za utvrđivanje porezana poklon
izvor:BILTENSLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA Broj 5maj 2016.