Vraćanje poreza na dodatu vrednost stranom obvezniku
Refakcija PDV stranom obvezniku

Član 53.
             Refakcija PDV izvršiće se stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:
            1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;
            2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDV veći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;
            3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;
            4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza ili vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.
             Refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovom uzajamnosti.

Spisak zemalja sa kojima Republika Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod PDV-a
...
Članom 53. Zakona o PDV, propisani su uslovi pod kojima se vrši refakcija PDV stranom obvezniku i kao jedan od uslova naveden je uslov uzajamnosti.
S tim u vezi, Poreska uprava Republike Srbije vrši refakciju PDV stranim poreskim obveznicima na osnovu uspostavljenih uslova uzajamnosti sa sledećim zemljama:

Holandija
Slovačka
Hrvatska (delimično – samo za sajmove)
Danska
Austrija
Bosna i Hercegovina
Belgija
Crna Gora
Makedonija
Slovenija (delimično – samo za sajmove od 1. februara 2012. godine, a počev od 1. oktobra 2013. godine uspostavljena je uzajamnost u punom obimu)
Nemačka (od 1. jula 2013. godine)

Izvor:

1 Zakon o porezu na dodatu vrednost
(''Službeni glasnik RS'', br. 84/04 , 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15)
2. Spisak zemalja sa kojima Republika Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti kod PDV-a Link:
I