Da li postoji obaveza evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju zamene reklamirane robe u garantnom roku?


b) Da li postoji obaveza evidentiranje prometa preko fiskalne kase u slučaju zamene reklamirane robe u garantnom roku?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-428/2015-04 od 27.5.2016. god.)

Sa aspekta Zakona o fiskalnim kasama

U skladu sa odredbom člana 3. stav 1. Zakona o fiskalnimkasama („Sl. glasnik PC“, br. 135/04 i 93/12, u daljem tekstu: Zakon),lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je davrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.
Članom 5. Pravilnika o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja („Sl. glasnik PC“, broj 140/04, u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da se otklanjanje grešaka  u evidentiranju prometa dobara preko fiskalne kase koje nisu otklonjene do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka mogu vršiti samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra posle izdavanja fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa. Ispravka se vrši se nalogom za ispravku, na Obrascu NI − Nalog za ispravku.
Saglasno članu 6. st. 1. i 2. Pravilnika, ispravka na Obrascu NI vrši se samo na osnovu originalnog fiskalnog isečka, odnosno fiskalnog računa, na kojem je evidentiran promet konkretnog dobra koje se vraća ili se na drugi način vrši reklamacija tog dobra. Za svaki fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, na osnovu kojeg se vrši ispravka evidentiranog prometa, popunjava se poseban Obrazac NI, istog dana kada je dobro vraćeno ili na drugi način reklamirano.
Stavom 4. navedenog člana Pravilnika, propisano je da se Obrazac NI ne popunjava samo u slučaju ako se vrši zamena dobra za dobro iste vrste i vrednosti
Odredbom člana 7. st. 1. i 2. Pravilnika, propisano je da ako se za vraćeno dobro kupcu isplaćuje gotovina ili se vraća više naplaćeni iznos gotovine na ime kupljenih dobara, obveznik na osnovu podataka iz Obrasca NI umanjuje evidentirani dnevni promet za iznos vraćene gotovine. Ako se kupcu za vraćeno dobro daje dobro druge vrste, ispravka evidentiranog prometa vrši se na Obrascu NI na način iz stava 1. ovog člana, a obveznik je dužan da promet dobra koje je dato u zamenu evidentira preko fiskalne kase,odnosno preko fiskalnog računa.
Prema tome, u slučaju kada kupac u garantnom roku reklamira kupljenu robu, prodavac koji je evidentirao promet preko fiskalne kase, odnosno izdao fiskalni isečak, dužan je da prilikom zamene reklamirane robe koja nije iste vrste, odnosno vrednosti ili uslučaju povraćaja novca, izvrši ispravku evidentiranog prometa na obrascu NI − Nalog za ispravku, saglasno navedenim odredbama Zakona i Pravilnika.
Međutim, kada kupac u garantnom roku reklamira robu u maloprodajnom objektu, odnosno kada maloprodavac izvrši zamenu dobra za dobro iste vrste (npr. šifra artikla u bazi podataka fiskalne kase je ista) i vrednosti (nezavisno da li je došlo do promene maloprodajne cene dobra, pri čemu nema povraćaja novca, odnosno doplate), nije u obavezi da, saglasno članu 6. stav 4. navedenog Pravilnika, popunjava Obrazac NI, i samim tim ni da izdaje fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun. U svim drugim slučajevima kada se dobro menja za dobro druge vrste (npr. u bazi fiskalne kase dobro ima drugu šifru u odnosu na zamenjeno
dobro), uključujući i situaciju u kojoj se vrši povraćaj novca,odnosno doplata novca za zamenjeno dobro, prodavac je dužan da na osnovu podataka iz Obrasca NI umanji dnevni promet za iznos reklamiranog dobra i da promet dobra koje je dato u zamenu evidentira preko fiskalne kase, odnosno preko fiskalnog računa.
BILTEN SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA
PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA jun-2016  strana 31
Ministarstvo  finansija