Mesto prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV vrši promet usluga predstavništvu stranog lica u Republici Srbiji, kao i pravo na refakciju PDV stranog obveznika koji ima predstavništvo u Republici Srbiji

Mesto prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV vrši promet usluga predstavništvu stranog lica u Republici Srbiji, kao i pravo na refakciju PDV stranog obveznika koji ima predstavništvo u Republici Srbiji
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00377/2016-04 od 15.6.2016. god.)
Kada obveznik PDV vrši promet usluga predstavništvu stranog lica u Republici Srbiji, pri čemu je reč o uslugama za koje se mesto prometa, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost(„Sl. glasnik PC“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12,108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon),određuje prema mestu u kojem primalac usluga obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili prebivalište, mestoprometa predmetnih usluga je Republika Srbija. Naime, s obzirom na to da je, prema zakonu kojim se uređuju privredna društva, predstavništvo stranog privrednog društva njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva i da može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja, sa aspekta Zakona predstavništvo stranog lica smatra se poslovnom jedinicom tog lica, pri čemu ta poslovna jedinica nema status stalne poslovne jedinice koja može da obavlja delatnost u Republici Srbiji, osim u izuzetnim slučajevima (kada je obavljanje delatnosti uređeno međunarodnim ugovorom). Pored toga, Ministarstvo finansija napominje da strani obveznik koji ima predstavništvo u Republici Srbiji ima pravo na refakciju PDV za nabavke dobara i usluga za potrebe svog predstavništva u skladu sa članom 53. Zakona, a po proceduri propisanoj Pravilnikom o postupku ostvarivanja prava na povraćaj
PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik PC“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 i 66/14).
***
Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.
Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluge obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice. Odredbama člana 12. stav 3. tačka 4) Zakona propisano je da se
za određene usluge, izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u
kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište.Prema odredbi člana 574. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik PC“, br. 36/11, 99/11, 83/14−dr. zakon i 5/15, u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima), predstavništvo stranog privrednog društva (u daljem tekstu: predstavništvo) je njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Saglasno odredbama člana 574. st. 2 i 3. Zakona o privrednim  društvima, predstavništvo nema svojstvo pravnog lica, a može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja. Strano privredno društvo odgovara za obaveze prema
trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva (član 574. stav 4. Zakona o privrednim društvima). Odredbom člana 53. stav 1. Zakona propisano je da će se refakcija PDV izvršiti stranom obvezniku, na njegov zahtev, za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici, pod uslovima da:
1) je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu, u skladu sa ovim zakonom, i da je račun plaćen;
2) je iznos PDV za koji podnosi zahtev za refakciju PDVveći od 200 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije;
3) su ispunjeni uslovi pod kojima bi obveznik PDV mogao ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge u skladu sa ovim zakonom;
4) ne vrši promet dobara i usluga u Republici, odnosno da pruža samo usluge prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) ovog zakona oslobođene poreza ili vrši samo prevoz putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. ovog zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza.
Prema odredbi stava 2. istog člana Zakona, refakcija PDV u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovom uzajamnosti