Prevoznici refakcija plaćene akcize

1. Ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na
derivate nafte koji se koriste u transportne svrhe za prevoz
stvari
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00136/2016-04 od 16.6.2016. god.)
Odredbom člana 39a stav 1. Zakona o akcizama („Sl. Glasnik PC“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02−dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04,55/04, 135/04, 46/05, 101/05−dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10,43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14−dr. zakon, 142/14, 55/15i 103/15, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da kupac – krajnji korisnik koji derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) ovog zakona, koristi za transportne svrhe,
odnosno za grejanje, može ostvariti refakciju plaćene akcize na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, pod uslovom da te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti nabavlja od uvoznika, odnosno proizvođača, da je na te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti uvoznik, odnosno proizvođač platio propisani iznos akcize, da je kupac − krajnji korisnik platio račun u kome je iskazan obračunati iznos akcize, a kada se ovi derivati nafte, biogoriva i biotečnosti prodaju kupcu − krajnjem korisniku preko ovlašćenog distributera tih derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kupac − krajnji korisnik ostvaruje pravo na refakciju plaćene akcize pod uslovom da poseduje fiskalni isečak, odnosno račun da je platio te derivate nafte, biogoriva i biotečnosti.
Shodno stavu 3. navedenog člana Zakona, pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, koji se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe, ostvaruje lice koje se bavi prevozom
lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari
Odredbom člana 2. stav 1. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav
1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik PC“, br. 112/12, 38/13, 93/13 i 111/15, u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana
9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, može da ostvari kupac – krajnji korisnik koji navedene derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koristi za transportne svrhe i za grejanje
Prema stavu 2. tačka 1) navedenog člana Pravilnika, refakcija plaćene akcize ostvaruje se u zavisnosti od namene za koje se derivati nafte, biogoriva i biotečnosti koriste, i to za
gasna ulja, tečni naftni gas i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3),5) i 7) Zakona, koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe, ostvaruje lice koje obavlja delatnost prevoza lica i stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i
stvari, kao i proizvođač, odnosno uvoznik istih kada ih koristi za
sopstvene potrebe u transportne svrhe.Saglasno stavu 3. istog člana Pravilnika, pravo na refakciju plaćene akcize iz st. 1. i 2. ovog člana može da ostvari kupac −
krajnji korisnik ako derivate nafte, biogoriva i biotečnosti
nabavlja od:
1)      uvoznika, odnosno proizvođača koji je na te derivatenafte, biogoriva i biotečnosti platio propisani iznos akcize, a pod uslovom da poseduje račun sa iskazanim iznosom akcize i dokazda je platio taj račun;
2)              ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na velikoderivata nafte, biogoriva i biotečnosti, a pod uslovom da poseduje račun o nabavci tih proizvoda i dokaz da je platio taj račun;
3)   ovlašćenog distributera koji se bavi prodajom na maloderivata nafte, biogoriva i biotečnosti, a pod uslovom da:
(1) poseduje fiskalni isečak o nabavci tih proizvoda i kupac − krajnji korisnik pravno lice ili preduzetnik;
(2) poseduje fiskalni isečak, odnosno fiskalni isečaki račun koji sadrži podatak o rednom broju fiskalnog isečka onabavci tih proizvoda u skladu sa članom 24. stav 3. tačka 4) ovogpravilnika − ako je kupac − krajnji korisnik fizičko lice.
Odredbom člana 5. Pravilnika propisano je, između ostalog,da lice može da ostvari refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona, koji se kao motorno gorivo koriste za transportne svrhe ako poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnogprevoza lica, odnosno stvari u drumskom saobraćaju izdato od ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, kao i ako je vlasnik, zakupac, odnosno korisnik lizinga vozila (autobusa, odnosno kamiona, taksi vozila, odnosno dostavnog vozila) koje je registrovano na teritoriji Republike Srbije.
Prema tome, lice koje obavlja delatnost prevoza stvari u skladu sa propisima kojima se uređuje drumski prevoz lica i stvari, u konkretnom slučaju, privredni subjekt iz Beograda, koji poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje
javnog vanlinijskog prevoza stvari u drumskom saobraćaju izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, i to za sopstvena vozila (vozila u vlasništvu), kao i za vozila koja koristi po osnovu lizinga, ima pravo na refakciju plaćene akcize
na derivate nafte koje koristi kao motorno gorivo u transportne svrhe za prevoz stvari krajnjim kupcima, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.
Bilten strucna misljenja Ministarstva finansija 6/2016