Sudski izvršitelji ,ovlašćenja i odgovornostNajvažnija ovlašćenja izvršitelja
Član 493.
Javni izvršitelj pre svega:
1) donosi rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave radi namirenja novčanog potraživanja nastalog iz komunalnih usluga i srodnih delatnosti;
2) zaključkom određuje sredstvo i predmet izvršenja, menja ga ili dodaje;
3) donosi rešenja i zaključke;
4) preduzima radnje kojima se neposredno sprovodi izvršenje ili obezbeđenje;
5) dostavlja akte suda i javnog izvršitelja i pismena stranaka i drugih učesnika u postupku ako javni izvršitelj sprovodi izvršenje;
6) pribavlja podatke o izvršnom dužniku (član 30).


Glava sedma
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH IZVRŠITELJA
1. Disciplinska odgovornost i disciplinske povrede
Odgovornost
Član 525.
Javni izvršitelj disciplinski odgovara zbog povrede zakona i drugih propisa, neispunjavanja obaveza određenih Statutom i drugim propisima ili opštim aktima Komore ili zbog povrede ugleda javnih izvršitelja.
Odgovornost za krivično delo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost.
Vrste disciplinskih povreda
Član 526.
Disciplinska povreda može biti lakša i teža.
Lakša disciplinska povreda određuje se Statutom Komore.
Teža disciplinska povreda određuje se ovim ili drugim zakonom.
Teže disciplinske povrede
Član 527.
Teža disciplinska povreda jeste:
1) sprovođenje izvršenja iako javni izvršitelj nije bio nadležan za to;
2) kašnjenje sa donošenjem rešenja i zaključaka u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja ili neblagovremeno preduzimanje radnji kojima se neposredno sprovodi izvršenje ili obezbeđenje
3) obaveštavanje suda, odnosno izvršnog poverioca da je javni izvršitelj sprečen da prihvati sprovođenje ili nastavljanje izvršenja iako sprečenost ne postoji (član 69. stav 1. i član 140);
4) povreda pravila o dostavljanju rešenja ili zaključaka suda ili javnog izvršitelja zbog koje je stranka ili učesnik u postupku izgubio neko procesno pravo;
5) određivanje, menjanje ili dodavanje sredstava i predmeta izvršenja kojim je ozbiljno narušeno načelo srazmere (član 56);
6) određivanje, promena ili dodavanje predmeta izvršenja koji su izuzeti od izvršenja ili na kojima je izvršenje ograničeno, koji uslede posle donošenja rešenja o izvršenju na osnovu izvršne ili verodostojne isprave;
7) ponavljanje iste radnje izvršenja ili obezbeđenja, da bi se uvećali troškovi postupka;
8) preduzimanje radnji i pored razloga za isključenje (član 495. st. 1. i 2) ili donetog rešenja o izuzeću;
9) nedonošenje rešenja kojim se odbacuje predlog za izvršenje u slučaju da izvršni poverilac uz predlog za izvršenje ne dostavi javnom izvršitelju odgovor Komore iz koga proizlazi da je za javnog izvršitelja određen upravo on, ili ne dostavi dokaz da Komora nije odgovorila na zahtev izvršnog poverioca u roku od pet dana (član 393. stav 4);
10) naplata naknade za rad ili naknade troškova suprotno Javnoizvršiteljskoj tarifi;
11) nezakonito korišćenje sredstava s namenskog računa;
12) ponavljanje disciplinskih povreda pre nego što je već izrečena disciplinska mera brisana iz evidencije;
13) povreda Etičkog kodeksa javnih izvršitelja ili Standarda profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja koja je dovela do teškog ugrožavanja ugleda javnih izvršitelja;
14) nuđenje usluga protivno Etičkom kodeksu javnih izvršitelja;
15) povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne;
16) neuredno vođenje knjiga i evidencija;
17) nevođenje izvršnog postupka ili postupka obezbeđenja na jeziku koji je u službenoj upotrebi u sudu;
18) postupanje sa stvarima i novčanim sredstvima u izvršnom postupku ili postupku obezbeđenja koje je suprotno zakonu ili ovlašćenju stranaka;
19) neopravdano odbije da privremeno preuzme poslove javnog izvršitelja kome je prestala delatnost ili da na osnovu rešenja predsednik Komore privremeno zamenjuje javnog izvršitelja koji je sprečen da obavlja delatnost;
20) javno iznošenje ličnih, porodičnih i materijalnih prilika stranaka i učesnika u postupku koje je javni izvršitelj saznao u obavljanju delatnosti;
21) neplaćanje članarine Komori tri meseca uzastopno ili šest meseci sa prekidima u toku kalendarske godine;
22) neopravdano odbijanje stručnog usavršavanja;
23) obavljanje poslova javnog izvršitelja uprkos izrečenoj disciplinskoj meri privremene zabrane delatnosti javnog izvršitelja
2. Disciplinske mere
Lakše i teže disciplinske mere
Član 528.
Za lakše disciplinske povrede izriču se:
1) opomena;
2) novčana kazna do jedne prosečne mesečne plate sudije osnovnog suda isplaćene u mesecu koji prethodi onom u kome je doneto rešenje o novčanoj kazni.
Za teže disciplinske povrede izriču se:
1) javna opomena;
2) novčana kazna od jedne do 12 prosečnih mesečnih plata sudije osnovnog suda isplaćenih u mesecu koji prethodi onom u kome je doneto rešenje o novčanoj kazni;
3) privremena zabrana delatnosti javnog izvršitelja;
4) trajna zabrana delatnosti javnog izvršitelja.
Privremena zabrana delatnosti javnog izvršitelja može trajati od tri meseca do jedne godine.
Disciplinska komisija može udaljiti javnog izvršitelja sa dužnosti dok traje disciplinski postupak.
Novčana kazna uplaćuje se na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Izvod iz zakona Zakon o izvršenju i obezbeđenju - Službeni glasnik RS br.106/2015