Ispravka pogrešno obračunatog i iskazanog PDVIspravka pogrešno obračunatog i iskazanog PDV
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-525/2016-
04 od 23.6.2016. god.)

Kada obveznik PDV greškom obračuna PDV za promet usluga za koji je Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon o PDV) propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza i iskaže obračunati PDV u računu koji je za taj promet izdao drugom obvezniku PDV, obveznik PDV − pružalac usluga dužan je da tako iskazani PDV plati, dok u novom računu ne ispravi iznos PDV. S tim u vezi, a imajući u vidu da obveznik PDV, u skladu sa Zakonom o PDV i Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima  nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/12 i 86/15),  nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o PDV za promet dobara i usluga za koji je u skladu sa članom 25. Zakona o PDV propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno, već da za taj promet može da izda račun u skladu sa Zakonom o PDV, obveznik  PDV koji je za promet usluga iz člana 25. Zakona o PDV izdao račun sa iskazanim PDV, može da ispravi taj iznos PDV ako obvezniku PDV izda novi račun u skladu sa Zakonom o PDV (u kojem, između  ostalog, treba da navede odredbu Zakona o PDV na osnovu koje PDV nije obračunat). U ovom slučaju, ispravka pogrešno obračunatog i iskazanog PDV vrši se tako što se u poreskoj prijavi (Obrazac PPPDV) za poreski period u kojem je obveznik PDV izdao novi račun u skladu sa Zakonom o PDV umanjuje iznos obračunatog PDV u polju 103 za iznos pogrešno obračunatog i iskazanog PDV, a ako iznos iz polja 103 nije dovoljan, za taj (nedostajući) iznos povećava se iznos prethodnog poreza u polju 108 Obrasca PPPDV.
Pored toga, Ministarstvo finansija ističe:
1. Mogućnost obveznika PDV da ispravi iznos PDV u navedenom slučaju propisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 93/12),koji se, u tom delu, primenjuje počev od 1. januara 2013. godine.
2. Obveznik PDV − primalac usluga za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, a za koje je obveznik PDV − pružalac usluga greškom obračunao i u računu iskazao obračunati PDV, nije imao, odnosno nema pravo da tako iskazani PDV odbije kao prethodni porez ni u jednom poreskom periodu.
3. Obveznik PDV − pružalac usluga za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja predmetnih usluga.
Odredbama člana 3. Zakona o PDV propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz
dobara u Republiku.
Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona o PDV).
Prema odredbi člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o PDV, PDV se ne plaća u prometu novca i kapitala, i to kod poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekućim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama.PDV se ne plaća u prometu novca i kapitala, i to kod, poslovanja i posredovanja u poslovanju novčanim potraživanjima, čekovima, menicama i drugim sličnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica (član 25. stav 1. tačka 6) Zakona o PDV).
Odredbom člana 44. Odredbom člana 44. stav 1. Zakona o PDV propisano je da ako obvezniku računu za isporučena dobra i usluge iskaže veći PDV od onog koji u skladu sa ovim zakonom duguje, dužan je da tako iskazan PDV plati, dok u novom računu ne ispravi iznos PDV.
Ispravka PDV iz stava 1. ovog člana vrši se u poreskom periodu u kojem je izdat račun sa ispravljenim iznosom PDV (odredba stava 2. člana 44. Zakona o PDV).
Pravilnikom o obliku i sadržini prijave za evidentiranje  obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15 i 11/16) propisan je, između ostalog, način iskazivanja podataka u poreskoj prijavi, tj. Obrascu PPPDV.

Izvor :rBILTEN SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA
PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA Broj 6 jun 2016.
Izdavač :Ministarstvo finansija republike Srbije