PRAVA I OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKAPoreski obveznik ima pravo da:

„1) od Poreske uprave besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima;
2) u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je u takvom obliku postavio Poreskoj upravi, a tiče se njegove poreske situacije;
3) zahteva da se Poreska uprava i njihovi službenici ophode prema njemu sa poštovanjem i uvažavanjem;
4) se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane Poreske uprave čuvaju kao tajni podatak i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, odnosno organima ili organizacijama, na način uređen u članu 7. ovog zakona;
5) Poreska uprava poštuje njegovu privatnost;
6) ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod Poreske uprave i zahteva izmenu nepotpunih ili netačnih podataka;
7) zastupa vlastite interese pred Poreskom upravom neposredno ili putem punomoćnika;
8) na propisan način koristi poreske olakšice;
9) na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, refundaciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza;
10) prisustvuje tokom terenske poreske kontrole;
11) dobije obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole;
12) daje obaveštenja poreskim organima u poreskom postupku;
13) koristi pravna sredstva u poreskom postupku;
14) koristi i druga prava utvrđena ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.
Poreski obveznik čija su prava iz stava 1. ovog člana povređena ima pravo na sudsku zaštitu.
Ako sud utvrdi da su prava poreskog obveznika povređena, naknada pretrpljene štete i sudski troškovi padaju na teret budžeta Republike, odnosno na teret budžeta jedinica lokalne samouprave. „
( član 24 Zakona)

Obaveze poreskog obveznika
Poreski obveznik je  obavezan  da:
1) u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre;
2) podnese poresku prijavu Poreskoj upravi na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima;
3) podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava, u skladu sa poreskim propisima;
4) vodi propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja;
5) u zakonskim rokovima tačno obračunava porez, kada je po zakonu dužan da to sam čini;
6) plaća porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom;
7) ne ometa i ne sprečava službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti;
8) obavesti Poresku upravu o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke, druge finansijske organizacije, poštanske štedionice ili druge organizacije koja obavlja platni promet (u daljem tekstu: banka) u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu - u roku od 15 dana od dana otvaranja, odnosno zatvaranja računa;
9) bude prisutan tokom poreske kontrole;
10) izvršava druge obaveze utvrđene ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.
Obaveza podnošenja poreskih prijava iz stava 1. tačka 2) ovog člana, odnosi se i na likvidacionog, odnosno stečajnog upravnika, koji je dužan da u postupku likvidacije, odnosno stečaja podnosi poreske prijave u skladu sa poreskim propisima, uključujući i poresku prijavu za poreski period za koji je rok za podnošenje prijave datum posle datuma otvaranja postupka likvidacije, odnosno stečaja.
(član 25 Zakona 

Iz Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15, 15/16)