Pravo na povracaj poreza na dobit za brisano nerezidentno pravno liceOstvarivanje prava nerezidentnog pravnog lica čiji je ogranak brisan iz registra Agencije za privredne registre, pri čemu je izvršeno i gašenje njegovog rezidentnog računa, na povraćaj više plaćenog poreza na dobit
( Mišljenje Ministarstva finansija , br. 430-00-28/2015-04 od 1.7.2016. god.)
Prema odredbi člana 10. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („
Sl. glasnik RS“, br. 80/02 ...15/16, u daljem tekstu: ZPPPA), u poreskopravnom odnosu iz stava
1. ovog člana, fizičko, odnosno pravno lice ima pravo:
1) na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza,
odnosno sporednih poreskih davanja, kao i na povraćaj poreza kada
je to drugim poreskim zakonom predviđeno;
2) na poresku refakciju, odnosno na refundaciju poreza u skladu sa poreskim zakonom;
3) da koristi poreski kredit u odnosu na poresku obavezu, odnosno obavezu po osnovu sporednih poreskih davanja;
4) da koristi više ili pogrešno plaćeni porez odnosno sporedna poreska davanja za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu, putem preknjižavanja.
Ako se lice iz stava 2. ovog člana opredeli za povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza, odnosno sporednih poreskih davanja, kao i za refakciju, odnosno refundaciju poreza, odnosno za namirenje dospelih obaveza po drugom osnovu putem preknjižavanja poreza, Poreska uprava ima obavezu da po zahtevu donese rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, ako poreskim zakonom nije drukčije uređeno (član 10. stav 3. ZPPPA).
Prema odredbi člana 14. stav 2. ZPPPA, poreski
obveznik fizičko, odnosno pravno lice nerezident Republike (u daljem tekstu: nerezident) koji nema stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike, odnosno koji ostvaruje prihode ili
stiče imovinu na teritoriji Republike van poslovanja svoje stalne poslovne jedinice, dužan je da u roku od deset dana od dana početka ostvarivanja prihoda, odnosno sticanja imovine podložne oporezivanju na teritoriji Republike, obavesti Poresku upravu u sedištu o licu koje je njegov poreski punomoćnik.
Ako nerezident ostvaruje prihode koji se oporezuju po odbitku, za koje poreski obveznik nije dužan da podnese poresku prijavu, neće postojati obaveza određivanja punomoćnika (član 14. stav 3. ZPPPA).
Prema odredbi člana 66. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 112/15, u daljem tekstu:ZPDPL), poreski obveznik je dužan da u poreskoj prijavi
obračuna porez na dobit za poreski period za koji se prijava podnosi.Saglasno stazu 3. istog člana ZPDPL, ako je obveznik poreza u vidu akontacije platio više poreza nego što je bio dužan da plati po obavezi obračunatoj u poreskoj prijavi, više
plaćeni porez uračunava se kao akontacija za naredni period ili se obvezniku vraća na njegov zahtev. Prema tome, u situaciji kada je ogranak brisan iz registra Agencije za privredne registre, pri čemu je izvršeno i gašenje njegovog rezidentnog računa, Ministarstvo finansija smatra da pravo na povraćaj više plaćenog poreza (u konkretnom slučaju, poreza na dobit) može ostvariti nerezidentno pravno lice koje
je prvobitno i osnovalo ogranak podnošenjem zahteva za povraćaj nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave preko poreskog punomoćnika tog nerezidentnog pravnog lica, posle sprovedenih aktivnosti poreskog organa u smislu sagledavanja svih činjenica s tim u vezi.
Izvor:
REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO FINANSIJA
BEOGRAD
B I L T E N  SLUžBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA
ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA 7-8/2016