Da li postoji obaveza plaćanje poreza po odbitku (po osnovu licence za softver) u slučaju kada je dobavljač registrovan u Irskoj, a dostavio je potvrdu o rezidentnosti Holandije? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-321/2016-04 od 6.10.2016. god.)Da li postoji obaveza plaćanje poreza po odbitku (po osnovu licence za softver) u slučaju kada je dobavljač registrovan u Irskoj, a dostavio je potvrdu o rezidentnosti Holandije? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-321/2016-04 od 6.10.2016. god.)
Kako se navodi (uz dostavljanje dodatne dokumentacije), dobavljač privrednog društva (koji izdaje fakture i sa kojim je zaključen − kako je, usmeno, dodatno, pojašnjeno, ugovor o licenci  je registrovan u Irskoj, a dostavio je (na propisanom POR-2 obrascu Republike Srbije) potvrdu o rezidentnosti Holandije. S tim u vezi, u dopuni zahteva od 21.9.2016. godine, navedeno je da je dobavljač, u stvari, stalna poslovna jedinica (u Irskoj) kompanije koja je poreski rezident Holandije. Imajući u vidu navedeno, a povodom predmetnog pitanja, sa kojom državom treba primeniti ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (sa Irskom ili sa Holandijom) i, dodatno, na koga treba da glasi potvrda o rezidentnosti (na matičnu kompaniju iz Holandije ili na njenu stalnu poslovnu jedinicu u Irskoj) Ministarstvo finansija obaveštava o sledećem:
I.                   Član 40a stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 ... 112/15, u daljem tekstu Zakon), pored ostalog, propisuje da kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Republika zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u smislu stava 1. ovog člana, nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija (član 40a stav 2. Zakona). Status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, shodno članu 159a stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02 ... 15/16) nerezident dokazuje potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. S obzirom na izneto, pravo je nadležnih organa Holandije da, u cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja sa Republikom Srbijom, na osnovu odgovarajućih dokaza kojima raspolažu, predmetnom dobavljaču iz Irske izdaju potvrdu o rezidentnosti Holandije.
II.                Navedeno je u skladu sa tačkom 71. Komentara OECD Modela ugovora (iz jula 2014. godine) u odnosu na član 24. Modela prema kojoj (između ostalog) kada stalna poslovna jedinica iz jedne države ugovornice (u konkretnom slučaju, iz Irske) koju je osnovalo preduzeće (u konkretnom slučaju, matična kompanija) iz druge države ugovornice (u konkretnom slučaju, Holandije − kao države rezidentnosti matične kompanije) prima dividende, kamatu ili (u konkretnom slučaju) autorske naknade iz treće države (u konkretnom slučaju, Republike Srbije − kao države izvora) i kada država izvora (u konkretnom slučaju, Republika Srbija) zatraži potvrdu o rezidentnosti, radi primene poreza po odbitku po stopi predviđenoj u ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između države rezidentnosti (u konkretnom slučaju, Holandije) i države izvora (u konkretnom slučaju, Republike Srbije) potvrdu o rezidentnosti izdaje država rezidentnosti (u konkretnom slučaju, Holandija).
III.             S tim u vezi, Ministarstvo finansija smatra da (u konkretnom slučaju) potvrda o rezidentnosti Holandije može da glasi na matičnu kompaniju iz Holandije, ako autorsku naknadu zaista (kako se navodi) ostvaruje njena stalna poslovna jedinica u Irskoj (dobavljač predmetnog privrednog društva).
IV.             Nadležni poreski organ, u svakom konkretnom slučaju, utvrđuje činjenice od značaja za oporezivanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija. Ovo, posebno, iz razloga jer se na fakturi koju predmetno privredno društvo dobija od dobavljača ne vidi nikakva veza dobavljača sa Holandijom (kao ni dokazi o njegovoj pravnoj formi, odnosno da li je, zaista, u pitanju stalna poslovna jedinica matične kompanije iz Holandije).

BILTEN SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA 10/2016 str 111