izrada završnih računa
IZRADA ZAVRŠNOG RACUNA OD STRANE DAR-KONTA OBUHVATA SLEDECE FAZE:
Izrada zavrsnog racuna je process u kome je potrebno razresiti niz pitanja:
1.ANALITIKA (provera logičnosti kartica ,sravnjivanje io obrazaca , preknjiženja , da li ima mogućnosti za otpis
2. Za PDV provera ,da li ima odstupanja izmedju evidentiranog prihoda u karticama I prihoda prikazanog u pdv obracunu
3. Osnovna sredstva i zalihe ,  stanje evidentirano u popisu i knjigovodstveno stanje. Knjiženja sa ciljem da se knjigovodstvena  evidencija prilagodi realnom stanju imovine. Nivelacija i amortizacija
4.Da li su zarade proknjižene  ?
5  Da li postoji razgranicenje izmedju kartica  kupaca i dobavljaca  i datih i primljenih avansa?

6. Ako postoji velika dobit ,da li je ta dobit realno iskazana? Da li postoje rizici koji nameću potrebu da se deo dobiti rezerviše