Poreski treman usluga iz oblasti finansija ,računovodstva i informacionih tehnologija za lica koja nemaju sedište ni pj u SrbijiPoreski tretman prometa usluga podrške i obrade podataka iz oblasti finansija i računovodstva, usluga iz oblasti informacionih tehnologija pruženih elektronskim putem, drugih inženjerskih usluga, kao i usluga iz oblasti ljudskih resursa, kada se predmetne usluge pružaju licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno prebivalište
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00798/2016-04 od 28.10.2016. god.)


Mesto prometa usluga podrške i obrade podataka iz oblasti finansija i računovodstva, usluga iz oblasti informacionih tehnologija pruženih elektronskim putem (ažuriranje i održavanje računovodstvenog i drugih IT sistema), drugih inženjerskih usluga, kao i usluga iz oblasti ljudskih resursa, određuje seprema mestu sedišta stalne poslovne jedinice za koju se pruža usluga, odnosno prebivališta primaoca usluga.
S tim u vezi, kada se predmetne usluge pružaju licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno prebivalište, te usluge nisu predmet oporezivanja PDV  (što znači da se PDV ne obračunava i ne plaća). Obveznik PDV koji pruža navedene usluge ima pravo na odbitak prethodnog poreza
po tom osnovu u skladu sa Zakonom.
***
Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl.glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13,68/14−dr. zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje uslugakoje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.
Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga,u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.
Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice (član 12. st. 1. i 2. Zakona).
Odredbama člana 12. stav 3. tačka 4) podtač. (7), (8) i(10) Zakona propisano je da se, izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedišteili prebivalište ako se radi o uslugama savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, uslugama obrade podataka i ustupanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu, kao i davanja informacija telefonom ili na drugi način, uslugama pruženim elektronskim putem, kao i radio-televizijskim uslugama.
Prema odredbi člana 2. stav 1. tačka 2) Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 107/12 i 86/15), uslugama pruženim elektronskim putem, u smislu člana 12. Stav 3. tačka 4) podtačka (10) Zakona, smatraju se elektronski pružene usluge, i to: isporuka programa i njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa i računarske opreme.

IZVOR: BILTEN SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA

PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA Broj 10 oktobar 2016. Strana 20