Posledice oduzimanja PIB-a

3. Posledice oduzimanja PIB-a (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-416/2016-04 od 4.11.2016. god.) Odredbom člana 26. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02− ispravka, 23/03−ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05−dr. zakon, 62/06−dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09−dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12− ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15−autentično tumačenje, 112/15 i 15/16, u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da u cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB. Odredbom člana 26. stav 11. ZPPPA propisano je da je PIB jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka postojanja, odnosno smrti tog lica. PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u: 1) akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave; 2) akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku; 3) dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja; 4) nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja; 5) akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. ovog zakona.
Odredbom člana 27. stav 1. i 2. ZPPPA je propisano da se registracija poreskih obveznika vrši kod Poreske uprave. PIB su dužni da imaju: 1) rezidentno pravno lice; 2) državni organ i organizacija, organ i organizacija teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, bez svojstva pravnog lica; 3) rezidentni preduzetnik; 4) rezidentno fizičko lice; 5) stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica; 6) nerezidentno pravno lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. ovog zakona; 7) nerezidentno fizičko lice koje određuje punomoćnika u skladu sa odredbom člana 14. stav 2. ovog zakona. Odredbom člana 3. Pravilnika o poreskom identifikacionom broju („Sl. glasnik RS“ br. 57/03, 68/03, 32/09 i 48/10, u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da se poreskom obvezniku određuje i dodeljuje jedinstven i jedini PIB koji se koristi u poreskom postupku i platnom prometu. Odredbom člana 11. Pravilnika, propisano je da pored akata i dokumenata propisanih u članu 26. stav 12. Zakona, PIB se obavezno unosi u: 1) jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) i Evidencionu jedinstvenu carinsku ispravu; 2) propisanu poresku prijavu; 3) brisana („Sl. glasnik RS“, br. 32/09); 4) fakturu; 5) fiskalni isečak;
6) svaki instrument platnog prometa kojim se nosiocu platnog prometa nalaže da obavi bilo koju transakciju u platnom prometu; 7) evidenciju prodavca o prodatoj robi kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija i evidenciju kupaca o kupljenim proizvodima sa teritorije AP Kosovo i Metohija, propisane Uputstvom o načinu sprovođenja postupka izdavanja i overe poreskih izjava, kao i o načinu praćenja i kontrole prometa robe sa AP Kosovo i Metohija („Sl. glasnik RS“, br. 54/01). U akte iz stava 1. tačka 4) ovog člana unose se PIB kupca i PIB prodavca. Prema članu 32. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02−dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06−ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11−US, 93/12, 114/12− US, 47/13, 48/13−ispravka, 108/13, 57/14, 68/14−dr. zakon i 112/15) obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. ovog zakona i svako drugo fizičko lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: preduzetnik).

Prema tome, privremeno odsustvo obveznika iz poreskopravnog odnosa koje je nastalo kao posledica oduzimanja PIB, predstavlja nemogućnost identifikacije poreskog obveznika, odnosno nemogućnost postupanja poreskog obveznika u skladu sa navedenim odredbama, što znači nemogućnost izdavanja faktura, podnošenja propisanih poreskih prijava, kao i svakog instrumenta platnog prometa kojim se nosiocu platnog prometa nalaže da obavi bilo koju transakciju u platnom prometu
Izvor:Bilten Služnema objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa 11/2016 Ministarstva finansija