Da li fizičko lice koje se smatra poljoprivrednikom ima pravo na PDV nadoknadu kada izvrši promet poljoprivrednih proizvoda − pšenice, kukuruza i suncokreta obvezniku PDV? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1087/2016-04 od 26.9.2017. god.)

Da li fizičko lice koje se smatra poljoprivrednikom ima pravo na PDV nadoknadu kada izvrši promet poljoprivrednih proizvoda − pšenice, kukuruza i suncokreta obvezniku PDV? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1087/2016-04 od 26.9.2017. god.)

Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje se, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16, u daljem tekstu: Zakon), smatra poljoprivrednikom (vlasnik, zakupac i drugi korisnik poljoprivrednog i šumskog  zemljišta, odnosno nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva upisan u registru poljoprivrednih gazdinstava), izvrši promet poljoprivrednih proizvoda − pšenice, kukuruza i suncokreta obvezniku PDV, ima pravo na PDV nadoknadu. Obveznik PDV − primalac navedenih dobara, dužan je da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara, o čemu izdaje priznanicu, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati
poljoprivredniku u novcu − uplatom na tekući račun ili račun štednje. U slučaju kada obveznik PDV izvrši oporezivi promet dobara poljoprivredniku, u konkretnom slučaju promet đubriva, semena i sredstava za zaštitu bilja, obveznik PDV je dužan da na naknadu (koju prima ili treba da primi za izvršeni promet dobara od primaoca dobara ili trećeg lica) u koju nije uključen PDV, obračuna PDV po propisanoj poreskoj stopi i obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. *** Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je da je poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara i usluga iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (u daljem tekstu: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. Saglasno odredbi člana 34. stav 1. Zakona, fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom. Prema odredbi člana 34. stav 2. Zakona, PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima. Odredbom stava 3. istog člana Zakona propisano je da ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (u daljem tekstu: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje). Obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku (stav 4. istog člana Zakona).

Bilten ∙ godina LVII ∙ br. 9/2017 Ministarstvo finansija