Poreski tretman uvoza dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku Srbiju vraćaju


Na uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, PDV se ne plaća, pri čemu ukazujemo da ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja nije uslovljeno vremenskim rokom. Prema tome, poresko oslobođenje za uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, primenjuje se i posle isteka tri godine od dana izvoza tih dobara. ***
Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje (član 7. Zakona). Prema odredbi člana 26. tačka 1b) Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata


Izvor  BILTEN SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA Ministarstva finansija Srbije 9/2017