Ko je poreski dužnik za isporuku sa ugradnjom lifta, odnosno za isporuku sa montažom hidraulične makazaste lift platforme za prevoz tereta bez pratioca, koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV?

27. Ko je poreski dužnik za isporuku sa ugradnjom lifta,
odnosno za isporuku sa montažom hidraulične makazaste
lift platforme za prevoz tereta bez pratioca, koji obveznik
PDV vrši drugom obvezniku PDV odnosno licu iz člana 9.
stav 1. Zakona o PDV?
(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00009/2016-04 od
29.3.2016. god.)
Za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji
obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana
9. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“,
br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr.
zakon, 142/14 i 83/15, u daljem tekstu: Zakon) obavezu obračunavanja
i plaćanja PDV ima obveznik PDV − primalac dobara i usluga kao
poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona. Pravilnikom
o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu
određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl.
glasnik PC“, br. 86/15, u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se uređuje
šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima
i uslugama iz oblasti građevinarstva. S tim u vezi, isporuka sa
ugradnjom opreme (npr. lifta) koja je sastavni deo objekta (oprema
koja je inkorporisana u objekat, što znači da se ne može premeštati
sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine), smatra se prometom
dobara iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2. tačka
3) Zakona, kao aktivnost iz grupe 41.20 − Izgradnja stambenih i
nestambenih zgrada Klasifikacije delatnosti, koja je navedena u
članu 2. stav 1. tačka 1) Pravilnika. U tom slučaju, poreski dužnik
za predmetni promet jeste obveznik PDV − primalac. Međutim, kada
je reč o isporuci hidraulične makazaste lift platforme za prevoz
tereta bez pratioca sa montažom, pri čemu montaža podrazumeva
spajanje određenih delova (elemenata) konkretnog dobra, nije reč o
prometu dobara iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav
2. tačka 3) Zakona, što znači da je poreski dužnik za taj promet
obveznik PDV − isporučilac.
Pored toga, ako je za oporezivi promet dobara i usluga
izvršeno avansno plaćanje zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine,
a promet dobara i usluga se vrši od 15. oktobra 2015. godine,
što znači da iznos avansnih sredstava (plaćenih zaključno sa 14.
oktobrom 2015. godine) predstavlja naknadu ili deo naknade za
promet koji se vrši od 15. oktobra 2015. godine, u tom slučaju za
taj promet dobara i usluga, poreski dužnik određuje se u skladu
sa članom 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik
PC“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14−
dr. zakon i 142/14).
***
Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet
oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski
obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja
delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.
Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom
člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim
stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može
raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i isporuka
dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od
materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim
sporednim materijalima (član 4. stav 3. tačka 6) Zakona).
Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom
člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja
delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.
Prometom usluga, u smislu ovog zakona, smatra se i predaja
dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od
materijala naručioca (član 5. stav 3. tačka 3) Zakona).
Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski
dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi
promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu
sa ovim članom ima drugo lice.
Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je,
izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik primalac
dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV,
odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od
strane obveznika PDV.
Saglasno odredbama člana 2. stav 1. Pravilnika, dobrima
i uslugama iz oblasti građevinarstva, u smislu člana 10. stav 2.
tačka 3) Zakona, smatraju se dobra i usluge čiji se promet vrši u
skladu sa članom 4. stav 1. i stav 3. tačka 6) i članom 5. stav 1. i
stav 3. tačka 3) Zakona, u okviru obavljanja delatnosti iz sledećih
grupa Klasifikacije delatnosti koje su propisane Uredbom o
klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik PC“, br. 54/10), i to:
1) 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada;
2) 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva;
3) 42.12 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih
železnica;
4) 42.13 Izgradnja mostova i tunela;
5) 42.21 Izgradnja cevovoda;
6) 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih
vodova;
7) 42.91 Izgradnja hidrotehničkih objekata;
8) 42.99 Izgradnja ostalih nepomenutih građevina;
9) 43.11 Rušenje objekata;
10) 43.12 Priprema gradilišta;
11) 43.21 Postavljanje električnih instalacija;
12) 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih
i klimatizacionih sistema;
13) 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;
14) 43.31 Malterisanje;
15) 43.32 Ugradnja stolarije;
16) 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga;
17) 43.34 Bojenje i zastakljivanje;
18) 43.91 Krovni radovi;
19) 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski
radovi.
Kada obveznik poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu:
PDV) obavlja aktivnosti iz stava 1. ovog člana, nezavisno od toga da
li je registrovan za obavljanje tih aktivnosti u skladu sa zakonom,
po nalogu naručioca, od sopstvenog materijala, pod uslovom da
se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima,
smatra se da obveznik PDV, u skladu sa članom 4. st. 1. i 3. tačka 6)
Zakona, vrši promet dobara iz oblasti građevinarstva iz člana 10.
stav 2. tačka 3) Zakona (stav 2. istog člana Pravilnika).
Odredbom stava 3. istog člana Pravilnika propisano je
da kada obveznik PDV obavlja aktivnosti iz stava 1. ovog člana,
nezavisno od toga da li je registrovan za obavljanje tih aktivnosti
u skladu sa zakonom, po nalogu naručioca, od materijala naručioca,
smatra se da obveznik PDV, u skladu sa članom 5. st. 1. i 3. tačka 3)
Zakona, vrši promet usluga iz oblasti građevinarstva iz člana 10.
stav 2. tačka 3) Zakona.
Odredba člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, prema odredbi
člana 38. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu
vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 83/15), primenjuje se od 15. oktobra
2015. godine.
Prema odredbi člana 34. Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 83/15),
za oporezivi promet dobara i usluga koji se vrši nakon početka
primene ovog zakona, a za koji je pre početka primene ovog zakona
naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade, poreski
dužnik za taj promet određuje se u skladu sa Zakonom o porezu na
dodatu vrednost („Sl. glasnik PC“, br. 84/04, 86/04−ispravka, 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 68/14−dr. zakon i 142/14)

Izvor: Bilten službena objašnjenja i stručna mipljenja za primenu propisa 4/2016 izdavač :Ministarstvo finasinsija Republike Srbije