Da li privredna društva koja su u stečajnom postupku ili likvidaciji imaju obavezu da plaćaju porez na imovinu obveznika ?

. Da li privredna društva koja su u stečajnom postupku ili likvidaciji imaju obavezu da plaćaju porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige na nepokretnosti na kojima imaju pravo svojine, ili su oslobođeni plaćanja poreza pokretanjem postupka stečaja ili likvidacije? (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00809/2017-04 od 8.12.2017. god.)
Prema odredbi člana 4. stav 1. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02−SUS, 80/02, 80/02−dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12−US, 47/13 i 68/14−dr. zakon, u daljem tekstu: Zakon), obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije:
 1) imalac prava iz člana 2. stav 1. tač. 1) do 4) ovog zakona;
2) korisnik nepokretnosti u javnoj svojini iz člana 2. stav 1. tačka 5) ovog zakona;
 3) držalac nepokretnosti iz člana 2. stav 1. tač. 6) i 7) ovog zakona; 4
) primalac lizinga iz člana 2. stav 1. tačka 8) ovog zakona.

Prema odredbi člana 3. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14−dr. zakon i 5/15, u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima), društvo stiče svojstvo pravnog lica registracijom u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: Zakon o registraciji). Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije, u   skladu sa zakonom o registraciji (član 526. Zakona o privrednim društvima). Odredbom člana 527. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da pokretanje likvidacije ne sprečava određivanje i sprovođenje izvršenja protiv društva u likvidaciji, niti vođenje drugih postupaka koji se vode protiv ili u korist društva u likvidaciji.                                                                                          
Likvidacija se okončava donošenjem odluke o okončanju likvidacije iz člana 540. stav 3. ovog zakona (član 543. stav 1. Zakona o privrednim društvima). Po okončanju likvidacije društvo se briše iz registra privrednih subjekata u skladu sa zakonom o registraciji (član 543. stav 2. Zakona o privrednim društvima).
Odredbom člana 69. stav 1. Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 99/11−dr. zakon, 71/12−US i 83/14, u daljem tekstu: Zakon o stečaju) propisano je da stečajni sudija otvara stečajni postupak donošenjem rešenja o otvaranju stečajnog postupka kojim se usvaja predlog za pokretanje stečajnog postupka. Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka nastupaju danom objavljivanja oglasa o otvaranju postupka na oglasnoj tabli suda (član 73. stav 1. Zakona o stečaju).
             U trenutku nastupanja pravnih posledica otvaranja postupka stečaja prekidaju se svi sudski postupci u odnosu na stečajnog dužnika i na njegovu imovinu, svi upravni postupci pokrenuti na zahtev stečajnog dužnika, kao i upravni i poreski postupci koji za predmet imaju utvrđivanje novčane obaveze stečajnog dužnika (član 88. Zakona o stečaju).
         Stečajni sudija donosi rešenje o zaključenju stečajnog postupka na završnom ročištu (član 148. stav 1. Zakona o stečaju). Rešenje iz stava 1. ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli suda i u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a po pravnosnažnosti se dostavlja registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru radi brisanja stečajnog dužnika iz tog registra (član 148. stav 7. Zakona o stečaju).
Prema tome, imajući u vidu da privredno društvo u likvidaciji, odnosno nad kojim je otvoren stečaj, zadržava svojstvo pravnog lica sve do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno do pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka i brisanja iz registra privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, pokretanje postupka likvidacije, odnosno otvaranje stečajnog postupka nad obveznikom poreza na imovinu − privrednim društvom nije zakonski osnov za prestanak poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu, niti predstavlja pravnu smetnju da nadležni organ jedinice lokalne samouprave u postupku kontrole utvrdi obavezu tom društvu po osnovu poreza na imovinu (ako tu obavezu obveznik nije utvrdio samooporezivanjem, odnosno ako je utvrđivanje poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu izvršio netačno ili nepotpuno).
 Zakonom o porezima na imovinu nije propisano poresko oslobođenje za nepokretnosti obveznika nad kojim je pokrenut postupak likvidacije ili je otvoren postupak stečaja. Napominjemo da se, prema mišljenju Ministarstva privrede broj: 011-00-331/2014-05 od 4.11.2014. godine, „poreske obaveze koje su nastale pre otvaranja stečajnog postupka moraju prijaviti u postupku stečaja i nije ih moguće prinudno naplatiti. Međutim, obaveze nastale po osnovu poreza u toku trajanja stečajnog postupka predstavljaju troškove stečajnog postupka, odnosno obaveze stečajne mase, pa se iste mogu, u smislu odredbe člana 93. stav 1. Zakona o stečaju i prinudno naplatiti. Dakle, za potraživanja koja su dospela za naplatu pre otvaranja stečajnog postupka Poreska uprava ima status stečajnog poverioca i u obavezi je da blagovremeno podnese prijavu potraživanja (ukoliko nije podneta prijava potraživanja, ili ukoliko nije podneta blagovremeno,
Poreska uprava je, kao i svaki drugi poverilac, prekludirana u pravu da traži naplatu istog). Za potraživanja koja su nastala nakon otvaranja stečajnog postupka, status Poreske uprave je status poverioca troškova stečajnog postupka, odnosno obaveza stečajne mase, a ne stečajnog poverioca, pa se za takva potraživanja može tražiti prinudna naplata. Na osnovu navedenog, mišljenja smo da Poreska uprava ima pravo da nakon otvaranja stečajnog postupka vrši kontrolu plaćanja onih poreskih obaveza koje su nastale nakon otvaranja stečajnog postupka.“ Privrednom društvu u likvidaciji, odnosno privrednom društvu nad kojim je otvoren stečaj, prestaje obaveza po osnovu poreza na imovinu danom kojim to lice za tu imovinu prestaje da bude poreski obveznik (na primer, danom njene prodaje radi unovčenja imovine, danom brisanja tog društva iz registra privrednih subjekata…)

Bilten SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA 12/2017 Ministarstvo finansija Republike Srbije