Oporezivanje porezom po odbitku prihoda koje nerezidentno pravno lice ostvari od (svog) ogranka koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije


Oporezivanje porezom po odbitku prihoda koje nerezidentno pravno lice ostvari od (svog) ogranka koji obavlja delatnost na teritoriji Republike po osnovu usluga, prenosa dobiti, naknade za korišćenje autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine, kamata, naknade od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-243/2018-04 od 18.4.2018. god.)

Prema odredbama člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01 … 113/17, u daljem tekstu: Zakon), ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu:
1) dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. ovog zakona;
 2) naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine (u daljem tekstu: autorska naknada);
 3) kamata;
4) naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike;
5) naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti prav
nog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene. Odredba člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona primenjuje od 1. aprila 2018. godine, saglasno članu 19. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 113/17), pri čemu napominjemo da se zaključno sa 31. martom 2018. godine primenjuje odredba člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona po osnovu koje se oporezuje prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.
            U smislu člana 40. stav 7. Zakona, izuzetno od stava 1. ovog člana Zakona, na prihode po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike koje nerezidentno pravno lice ostvaruje od isplatioca koji nije dužan da obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku, obračunava se i plaća porez po rešenju. Shodno članu 40. stav 9. Zakona, nerezidentno pravno lice − primalac prihoda iz stava 7. ovog člana, dužno je da u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu, i to u opštini na čijoj teritoriji se nalazi sedište ili prebivalište isplatioca prihoda po osnovu zakupa, odnosno podzakupa pokretnih stvari, na osnovu koje nadležni poreski organ donosi rešenje.
Prema zakonu koji uređuje privredna društva, ogranak privrednog društva (u daljem tekstu: ogranak) je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom, pri čemu ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva. Saglasno navedenom, a imajući u vidu da ogranak nema svojstvo pravnog lica, ukoliko nerezidentno pravno lice ostvari prihod od svog ogranka (preko kog obavlja delatnost na teritoriji Republike) po osnovu autorske naknade, kamate, odnosno naknade od usluga (navedenih u članu 40. stav 1. tačka 5) Zakona), tako ostvaren prihod (nerezidentnog pravnog lica) nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, kao ni porezom po rešenju, saglasno odredbama člana 40. Zakona.
Međutim, u slučaju kada nerezidentno pravno lice ostvari prihod od ogranka po osnovu naknade isplaćene za zakup nepokretnih i pokretnih stvari, na tako ostvaren prihod nerezidentnog pravnog lica obračunava se i plaća porez po rešenju, saglasno odredbi člana 40. stav 7. Zakona. Pored toga napominjemo da se prenos neto dobiti ogranka, kao organizacionog dela nerezidentnog pravnog lica koji nema svojstvo pravnog lica, svojoj centrali u inostranstvo, posle plaćenog poreza na dobit u skladu sa Zakonom, ne oporezuje porezom po odbitku po članu 40. Zakona, jer se ne radi o raspodeli dividende ili udela u dobiti nerezidentnom pravnom licu od strane drugog pravnog lica − rezidentnog pravnog lica

BILTEN SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA br. 4/2018